Trwa ładowanie...
djs20vb
espi

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski (11/2014)

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski (11/2014)
Share
djs20vb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ?ELZAB? S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu 06 maja 2014 r. zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. Umowę Wieloproduktową z limitem w wysokości 6.000.000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) i dostępem do następujących form finansowania: kredyt obrotowy w rachunku bankowym w PLN, gwarancje bankowe w PLN oraz akredytywy dokumentowe w PLN, USD i HUF. Spółka, w ramach w/w Umowy Wieloproduktowej zaciągnęła do wysokości 6.200.000,00 PLN (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych) zobowiązanie kredytowe w postaci Kredytu Odnawialnego w formie linii odnawialnej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Spółki wobec ING Banku Śląskiego S.A. wynikających z w/w Umowy Wieloproduktowej. Termin spłaty kredytu obrotowego udostępnionego w ramach Umowy Wieloproduktowej nastąpi nie później niż 06.05.2015 r. Termin spłaty gwarancji bankowych i akredytyw udostępnianych w ramach Umowy Wieloproduktowej nastąpi nie później niż 06.05.2016 r. Termin spłaty kredytu odnawialnego w
formie linii odnawialnej nastąpi nie później niż 13.05.2016 r. Bank w ramach w/w Umowy Wieloproduktowej udostępnił następujące sublimity: 1) Sublimit kredytowy w ramach limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6.000.000,00 zł na okres od dnia 07.05.2014r. do dnia 05.05.2015r., do wykorzystania w następujących formach: -kredyt obrotowy w rachunku bankowym do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia tj: 6.000.000,00 zł 2) Sublimit kredytowy w ramach limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 07.05.2014r. do dnia 05.05.2015r. do wykorzystania w następujących formach: -gwarancji bankowych w PLN. 3) Sublimit kredytowy w ramach limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 07.05.2014r. do dnia 05.05.2015r. do wykorzystania w następujących formach: -akredytywy dokumentowe w: PLN, USD, HUF. Powyższe informacje zgodnie z treścią przepisu § 2 ust 2, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa, niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?) stanowią o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia. Kryterium, jakie zostało przyjęte dla uznania powyższych umów za zawarcie znaczącej umowy jest ich wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Elzab, wg bilansu opublikowanego w raporcie rocznym za 2013. Warunki finansowe w/w Umowy Wieloproduktowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu: Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku, jednorazowa prowizja od kwoty przyznanego kredytu oraz prowizja od kwoty przyznanego kredytu na koniec roku kalendarzowego wg stanu na koniec roku. Nie zostało ustanowione zabezpieczenie kredytu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w związku z § 2 ust. 2
Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZAB Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kruczkowskiego 39
(ulica) (numer)
(032) 272 20 21 272 25 83
(telefon) (fax)
ir@elzab.com.pl www.elzab.com.pl
(e-mail) (www)
6480000255 270036336
(NIP) (REGON)
djs20vb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2014-05-06 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djs20vb

Podziel się opinią

Share
djs20vb
djs20vb