Trwa ładowanie...
dz57d95

EMC - Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie (12/2013)

EMC - Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie (12/2013)

Share
dz57d95

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2013 r. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu (Oddział Funduszu) zawartych przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o., dotyczących udzielania świadczeń w zakresach: podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie stomatologiczne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie. O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim (2012) Emitent informował w raportach bieżących nr 14/2012 z 27.01.2012 r.; 31/2012 z
07.03.2012 r.; 64/2012 z 21.06.2012 r. oraz 92/2012 z 06.09.2012 r. Umową, o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oznaczona nr 0113/3302157/01/2013/01 zawarta w dniu 9 stycznia 2013 roku. Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu). Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w tym: świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej w poz. Na podstawie umowy Oddział Funduszu rozlicza się z "Lubmed" sp. z o.o., w okresach miesięcznych, według iloczynu liczby zadeklarowanych pacjentów oraz określonych w umowie stawek za jednego pacjenta dla każdego z zakresów świadczeń. Na podstawie liczby pacjentów zapisanych do Przychodni w grudniu 2012 roku oraz stawek za jednego pacjenta przyjętych w umowie, EMC Instytut Medyczny S.A. szacuje kwotę zobowiązania Oddziału
Funduszu wobec Lubmed Sp. z o.o. na 5 830 740,00 złotych, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Emitent zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Ten sam zapis umowy obowiązuje również w odniesieniu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych w całości lub w części przez Fundusz. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. Fundusz jest
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Umowa zawarta została na okres 3 lat od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Kwoty i stawki określone w umowie obowiązują od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec "Lubmed" sp. z o.o. - spółki zależnej od Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 8 285 510,40 zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz57d95

| | | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMC | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-144 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pilczycka 144-148 | | 144-148 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 71 17 463 | | 071 71 17 415 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@emc-sa.pl | | www.emc-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-28-14-132 | | 933040945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz57d95

Podziel się opinią

Share
dz57d95
dz57d95