Trwa ładowanie...
d2ao397

EMC - Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie (20/2015)

EMC - Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie (20/2015)

Share
d2ao397

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 lutego 2015 r. zawartych przez spółkę zależną Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu) dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne), ratownictwo medyczne, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane przez Szpital Zdrowie w Kwidzynie, prowadzony przez Zdrowie sp. z o.o.
w Kwidzynie ? spółkę zależną od Emitenta. O umowach zawartych przez Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim (2014), Emitent informował w raportach bieżących 19/2014 z 29.01.2014; 63/2014 z 02.07.2014, 89/2014 z 10.10.2014 oraz 105/2014 z 8.12.2014. Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 11/000840/SZP/11/15 zawarta w dniu 13 stycznia 2015 roku. Stronami umowy są Spółka zależna Emitenta, spółka Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu). Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wynosi 20 302 635,56 złotych. Spółka zależna Emitenta - Zdrowie sp. z o.o. zobowiązana jest, w okresie obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z
udzielaniem świadczeń. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta ? Zdrowie sp. z o.o. karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta ? Zdrowie sp. z o.o. karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania w Oddziale Funduszu upoważnienia
do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców, korzystających ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta ? Zdrowie sp. z o.o. karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w wyżej wskazanej umowie. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. W związku z zawarciem wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 26 999 000,96 zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość umów przekracza 10% wartości
kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ao397

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMC | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-144 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Pilczycka | | 144-148 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 71 17 463 | | 071 71 17 415 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@emc-sa.pl | | www.emc-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-28-14-132 | | 933040945 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Agnieszka Szpara Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ao397

Podziel się opinią

Share
d2ao397
d2ao397