Trwa ładowanie...
d4l4wad

EMPERIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

EMPERIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d4l4wad
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 978 042 1 967 480 472 165 467 224
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 280 14 163 9 854 3 363
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 42 732 18 974 10 200 4 506
Zysk (strata) okresu 31 896 13 799 7 614 3 277
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 412 61 254 15 614 14 546
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 588) (24 920) (18 521) (5 918)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (68 543) (56 474) (16 361) (13 411)
Przepływy pieniężne netto, razem (80 719) (20 140) (19 268) (4 783)
Aktywa razem 951 988 1 063 964 223 351 256 550
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 342 293 417 260 80 307 100 612
* wartość wyliczona jest według średnioważonej liczby akcji Emitenta ** wartość wyliczona jest według średnioważonej rozwodnionej liczby akcji Emitenta
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Zobowiązania długoterminowe 26 199 38 245 6 147 9 222
Zobowiązania krótkoterminowe 316 094 379 015 74 160 91 391
Kapitał własny 609 695 646 704 143 044 155 938
Kapitał zakładowy 15 180 15 115 3 561 3 645
Liczba akcji 15 179 589 15 115 161 15179589 15 115 161
Średnioważona liczba akcji 13 440 114 14 235 425 13 440 114 14 235 425
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany *(w ZŁ\EURO) 2,37 0,97 0,57 0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany ** (w ZŁ\EURO) 2,37 0,96 0,57 0,23
Wartość księgowa na jedną akcję * (w ZŁ\EURO) 45,36 45,43 10,64 10,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję** (w ZŁ\EURO) 45,28 45,10 10,62 10,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w ZŁ\EURO) 0,90 0,93 0,22 0,21
Wybrane dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 934 6 396 3 326 1 519
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 546 (3 622) 1 085 (860)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 376 13 825 4 625 3 283
Zysk (strata) okresu 16 832 12 177 4 018 2 892
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 111 158 (9 417) 26 534 (2 236)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (52 801) 39 045 (12 604) 9 272
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (102 606) (13 372) (24 492) (3 175)
Przepływy pieniężne netto, razem (44 248) 16 255 (10 562) 3 860
Aktywa razem 595 511 584 016 139 716 140 822
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100 584 3 314 23 599 799
Zobowiązania długoterminowe ogółem 797 656 187 158
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 99 787 2 658 23 412 641
Kapitał własny 494 927 580 702 116 117 140 023
Kapitał zakładowy 15 180 15 115 3 561 3 645
Liczba akcji 15 179 589 15 115 161 15179589 15 115 161
Średnioważona liczba akcji 13 440 114 14 235 425 13 440 114 14 235 425
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanalizowany* (w ZŁ\EURO) 1,25 0,86 0,30 0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanalizowany** (w ZŁ\EURO) 1,25 0,85 0,30 0,20
Wartość księgowa na jedną akcję *(w ZŁ\EURO) 36,82 40,79 8,64 9,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ** (w ZŁ\EURO) 36,76 40,50 8,62 9,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w ZŁ\EURO) 0,90 0,93 0,22 0,21

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SA-QSrIVk_2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emperia Holding wraz ze skróconym sprawozdaniem finansowym Emperia Holding S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l4wad

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMPERIA HOLDING SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMPERIA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-209 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Projektowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (81) 745 17 79 | | (81) 746 32 89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | tomasz.koszczan@emperia.pl | | www.emperia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 712-10-07-105 | | 430450457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Dariusz Kalinowski Prezes Zarządu
2015-03-02 Cezary Baran Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
2015-03-02 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l4wad

Podziel się opinią

Share
d4l4wad
d4l4wad