Trwa ładowanie...
d2q4pno
d2q4pno
espi

EMPERIA - Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. w sprawie przyjęcia "Programu skupu akcji spółki E...

EMPERIA - Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. w sprawie przyjęcia "Programu skupu akcji spółki Emperia Holding S.A. przez P1 Sp. z o.o. w Lublinie" (15/2013)
Share
d2q4pno

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. w sprawie przyjęcia "Programu skupu akcji spółki Emperia Holding S.A. przez P1 Sp. z o.o. w Lublinie" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A.("Emitent") z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336/33 z dnia 23 grudnia 2003 r.) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu skupu akcji spółki Emperia Holding S.A. przez P1 Sp. z o.o. w Lublinie" oraz postanowił zawrzeć umowę ze spółką zależną P1 Sp. z o.o. dotyczącą odsprzedaży akcji do spółki Emperia Holding S.A. Rozpoczęcie przez P1 Sp. z o.o. programu skupu akcji Emitenta następuje, stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia
Holding S.A. z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji oraz w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi oraz z uchwałą nr 3/04/2013 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A z dnia 10.04.2013 r. PROGRAM SKUPU AKCJI SPÓŁKI EMPERIA HOLDING S.A. PRZEZ P1 SP. Z O.O. W LUBLINIE I. PODSTAWA PRAWNA 1) Art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, 2) Art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336/33 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 3) Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej
spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych ("Uchwała Upoważniająca NWZ"), 4) Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi, 5) Uchwała nr 3/04/2013 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A z dnia 10.04.2013 r. Program dotyczy skupu akcji (zwane dalej "Akcje") Emperia Holding S.A. (zwanej dalej również "Spółką") notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej "GPW"). II. CEL PROGRAMU Celem Programu jest nabywanie Akcji przez spółkę zależną od Spółki w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i
określenie zasad nabywania akcji własnych. Akcje nabyte przez spółkę zależną zostaną zbyte na rzecz spółki Emperia Holding S.A. na warunkach określonych w uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi. Zdaniem Zarządu poziom aktualnych wycen rynkowych Akcji Spółki odbiega od ich wartości godziwej. Zasady realizacji Programu umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom Spółki uczestnictwo w procesie skupu akcji Spółki na równych warunkach. III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU 1. Akcje nabywać będzie spółka P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-952), przy ulicy Mełgiewskiej 7-9 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin ? Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365614, NIP 946-261-26-18, REGON 060675524, kapitał
zakładowy: 1.050.000 zł. (zwana dalej "P1"), 2. Rozpoczęcie Programu nabywania Akcji zaplanowane jest na dzień 29 kwietnia 2013 roku. 3. Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w Uchwale Upoważniającej NWZ. 4. Programem objęte są Akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW, w liczbie nie większej niż 33 % kapitału zakładowego Spółki. 5. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji Spółki będzie nie większa niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). 6. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku. 7. Cena, za którą P1 będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 8. W ciągu jednego dnia P1 nie może nabyć więcej niż 25 % średniego, dziennego wolumenu Akcji na GPW, przy czym wartość średniego dziennego
wolumenu oparta będzie na średnim dziennym wolumenie w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu. 9. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji, P1 będzie mogła przekroczyć wskazany w pkt 8 próg 25%, nie więcej jednak niż 50%, po uprzednim poinformowaniu przez Spółkę Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz podaniu do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze. 10. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Biura Maklerskiego, które będzie nabywać Akcje Spółki na rachunek własny w drodze transakcji zawieranych na GPW, z zachowaniem warunków Programu, w szczególności dotyczących ograniczeń ilościowych i cenowych. 11. Akcje skupione przez Biuro Maklerskie w ramach realizacji niniejszego Programu będą następnie nabywane przez P1 w transakcjach pakietowych. Do transakcji pakietowych, o których mowa z zdaniu poprzednim, dokonywanych pomiędzy Biurem Maklerskim a Spółką nie będą miały zastosowania ograniczenia w zakresie ilości i ceny nabywanych akcji, o których mowa w pkt 7-9 powyżej. 12. Zarząd Spółki
przekazywać będzie do publicznej wiadomości: a) za każdy dzień realizacji programu ? ilość nabytych Akcji w danym dniu w ramach Programu oraz ich średnia cenę chyba, że w danym dniu nie nabyto Akcji w ramach Programu; b) po zakończeniu realizacji Programu ? zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji. 13. Zarząd Spółki jest upoważniony do zmiany postanowień Programu, przy czym informacje o zmianach Programu zostaną podane do publicznej wiadomości przed wejściem w życie tych zmian. 14. Zarząd kierując się interesem Spółki może: - zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 6 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie, - zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 31 grudnia 2013 roku Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości, w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-952 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mełgiewska 7-9
(ulica) (numer)
081 746 36 92 081 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q4pno

Podziel się opinią

Share
d2q4pno
d2q4pno