Trwa ładowanie...
d3rpimx
d3rpimx
espi

EMPIK MEDIA & FASHION S.A. - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (11/2015)

EMPIK MEDIA & FASHION S.A. - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (11/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3rpimx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Empik Media & Fashion S.A. (?Spółka?) informuje, iż na dzień 01 czerwca 2015 roku, na godzinę 12.30 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie (?Walne Zgromadzenie?) z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. 5.Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014. 6.Rozpatrzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku. 7.Rozpatrzenie i
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 11.Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014. 12.Przyjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 13.Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (Zarząd i Rada Nadzorcza) z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej: 1. informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych. 2. projekty uchwał. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również
udostępniane na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259). Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | EMF - ZWZ - Ogłoszenie Zarządu - 05 05 2015.pdf | Ogłoszenie Zarządu | | | | | | | | | |
| | EMF - ZWZ - Projekty Uchwał 05 05 2015.pdf | Projekty Uchwał | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EMPIK MEDIA & FASHION S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marszałkowska 104/122
(ulica) (numer)
022 461 08 05 022 461 08 01
(telefon) (fax)
info@emf.pl www.emf-group.eu
(e-mail) (www)
5261032243 011120129
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rpimx

Podziel się opinią

Share
d3rpimx
d3rpimx