Trwa ładowanie...
dvbk9ke
espi
14-09-2015 08:46

ENEA - Aktualizacja strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 ? 2020 - ujawnien ...

ENEA - Aktualizacja strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 ? 2020 - ujawnienie informacji opóźnionej (35/2015)

Share
dvbk9ke

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 ? 2020 - ujawnienie informacji opóźnionej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Enea S.A. (?Emitent?, ?Spółka?), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. Nr 67, poz. 476). Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, było podjęcie w dniu 27 sierpnia 2015 r. przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu "Strategia Korporacyjna Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 ? 2020. Aktualizacja 2015" (Aktualizacja Strategii). Emitent przyjął w tym samym dniu do realizacji zaktualizowaną Strategię
Korporacyjną Grupy Kapitałowej Enea. W ciągu ostatnich kilku lat uwarunkowania rynkowe i regulacyjne kształtujące sektor elektroenergetyczny w Polsce podlegały i nadal podlegają dynamicznym zmianom. Zmiany te obejmują m.in. wolniejsze niż zakładano tempo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i niższy poziom cen energii, istotne zmniejszenie planów inwestycyjnych w obszarze wytwarzania i zmianę ich struktury paliwowej, kwestię regulacji w zakresie OZE, potencjał wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych w kraju oraz wyzwania stojące przed segmentem dystrybucji i sprzedaży energii. Aktywna obserwacja otoczenia rynkowego, w którym działa Grupa Kapitałowa Enea, rozwój innowacji, zasoby, potencjał, pozycja Grupy oraz realizacja znaczącej części strategii zatwierdzonej w roku 2013, stały się przesłanką do aktualizacji dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju Grupy. Docelowy scenariusz rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w Aktualizacji Strategii zakłada, iż nadrzędną ideą działania GK Enea będzie budowa
wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii. Idea ta będzie wspierana poprzez: koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym, rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości celem budowy silnej pozycji GK Enea na rynku w długim okresie, rozwój Grupy wspierany poprzez akwizycje w ramach pojawiających się okazji rynkowych oraz nowy filar ? wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych ogniwach łańcucha wartości jako zabezpieczenie dalszego rozwoju Grupy. Misja i wizja GK Enea pozostały niezmienione. Misją jest nadal "Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania Klientów", a wizją: "W pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie zasobami". Spółka nie zmieniła również mapy celów strategicznych. Zgodnie z zatwierdzoną Aktualizacją Strategii, strategicznymi celami działania Grupy Kapitałowej Enea w najbliższych latach, odzwierciedlającymi
sformułowany scenariusz docelowy rozwoju, będą: wzrost wartości dla akcjonariuszy, zbudowanie długotrwałych relacji z klientem, wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności oraz optymalne wykorzystanie potencjału organizacji. W Aktualizacji Strategii Grupa zaadresowała istotnie trzy nowe elementy: (i) zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych, (ii) innowacje oraz (iii) rozszerzoną politykę personalną Grupy Kapitałowej Enea. GK Enea posiada głównie aktywa wytwórcze oparte o węgiel kamienny. Rentowność wytwarzania energii z węgla kamiennego jest obecnie pod dużą presją i oczekuje się, że presja ta będzie się zwiększać (rozwój OZE, koszt emisji CO2, rozwój połączeń transgranicznych). Spółki energetyczne muszą więc dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych tak, aby obniżyć koszt i poprawić konkurencyjność wytwarzania opartego o węgiel. Wdrażanie innowacji i nowych technologii jest jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. W warunkach
utrzymującego się globalnie niskiego poziomu wzrostu gospodarczego innowacyjność i innowacje stają się kluczowymi czynnikami umożliwiającymi generowanie wzrostu przychodów i marż na produktach. Działalność innowacyjna GK Enea będzie silnie zorientowana na potrzeby klientów i podnoszenie wewnętrznej efektywności organizacji. Grupa, jako beneficjent wdrożonych innowacji, będzie budowała konkurencyjność i poprawiała efektywność działania. Wnioski z analizy potrzeb GK Enea w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz sytuacji bieżącej w tym obszarze wskazują, że niezbędne jest sformułowanie i wdrożenie kompleksowej polityki personalnej dla GK Enea. Zapewni ona realizację celów i zadań stojących przed GK Enea i jednocześnie zaspokoi ambicje i aspiracje zawodowe pracowników. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, polityka będzie oparta o istotne ze strategicznego punktu widzenia instrumenty długookresowego oddziaływania na wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy oraz zasady ich wykorzystywania. Będzie określać
również preferowany sposób realizacji zadań przełożonych wobec pracowników oraz sposób wykonywania pracy przez samych pracowników. W tym sensie polityka personalna ukształtuje kulturę organizacyjną firmy. W ramach celu nadrzędnego, tj. wzrostu wartości dla akcjonariuszy, Grupa będzie dążyła do poprawy kluczowych wskaźników finansowych, w tym wzrostu rentowności kapitałów własnych i rentowności aktywów, przy jednoczesnej budowie zaufania klientów poprzez skuteczne ofertowanie produktów / usług oraz obsługi dostosowanych do oczekiwań klientów. Ścieżka wzrostu w rentownych obszarach będzie realizowana poprzez budowę konkurencyjnego portfela wytwórczego. Grupa będzie dążyła do rozwoju mocy wytwórczych do poziomu dodatkowych 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. oraz docelowo (w 2020 r.) dodatkowych ok. 500 MWe w OZE oraz ok. 200 MWe i 1 000 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych, przy czym wybór paliwa dla jednostek kogeneracyjnych, w tym możliwość wykorzystania biomasy lub RDF
/ pre-RDF, będzie pochodną analizy atrakcyjności ekonomicznej poszczególnych przedsięwzięć. W stosunku do perspektywy roku 2013 Grupa Kapitałowa Enea zweryfikowała w szczególności swoje plany inwestycyjne w zakresie źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych obniżając w Aktualizacji Strategii docelowe (2020 r.) wolumeny mocy zainstalowanej w tego typu instalacjach o ok. 100 MWe i ok. 500 MWt. Wzrost w rentownych obszarach będzie odbywał się także poprzez alokację środków w dystrybucji wspierającą optymalne wykorzystanie zasobów. Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez wdrożenie programu poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci, programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych w celu uzyskania korzyści dla pracy sieci oraz podniesienia jakości obsługi klienta, a także poprzez podejmowanie działań nakierowanych na zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej koniecznej do pokrycia strat w bilansie energii. Ostatnim elementem rozwoju w rentownych obszarach jest realizacja celu w zakresie wzrostu
masy marży ze sprzedaży produktów. Cel będzie realizowany za sprawą inicjatyw podejmowanych zarówno przez obszar sprzedaży jak i obszar obrotu hurtowego. Poprawa efektywności Grupy będzie realizowana poprzez koncentrację na działalności podstawowej, usprawnienie procesów obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych, co doprowadzi do corocznego obniżania kosztu obsługi klienta. Ponadto, Grupa będzie dążyła do optymalizacji kosztów stałych. Realizacja wskazanych ścieżek będzie możliwa dzięki optymalnemu wykorzystaniu potencjału organizacji. Udoskonalenie modelu zarządzania nastąpi dzięki dalszej integracji Grupy. Docelowa struktura kapitałowa GK Enea odzwierciedla przyjęty kierunek koncentracji na działalności podstawowej. Grupa będzie prowadziła nadal działania restrukturyzacyjne w zakresie funkcjonowania podmiotów, których zakres działalności nie jest powiązany z działalnością przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, w celu utrzymania w strukturze jedynie spółek z podstawowego łańcucha wartości oraz spółek je
wspierających. Realizacja zaplanowanych przez Grupę Kapitałową Enea inwestycji w latach 2015-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 17 mld zł. Planowane nakłady inwestycyjne zostaną pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego. Realizacja przewidzianych działań w horyzoncie Strategii pozwoli na dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Enea, znaczące umocnienie pozycji rynkowej oraz zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy Grupy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No.: 35/2015 Date of preparation: 14.09.2015 Short name of issuer: Enea S.A. Subject: Update of the corporate strategy of Enea Capital Group for 2014-2020 - disclosure of delayed information Legal basis: Article 56 item 1(1) of the Act on Offerings – confidential information Content of report: The Management Board of Enea S.A. ("Issuer", "Company"), hereby publishes the content of the confidential information whose disclosure was delayed pursuant to Article 57 item 1 of the Act of 29 July 2005 on public offering and conditions of introducing financial instruments to an organised trading system and on public companies (J.L. of 2013 item 1382) in conjunction with § 2 item 1(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 13 April 2006 regarding the type of information which may infringe upon the legitimate interest of an issuer, and a method of the issuer's conduct in relation to the delay in the publication of confidential information (J.L. No. 67 item 476). Confidential information,
whose disclosure was delayed, was adoption on 27 August 2015 by the Issuer's Supervisory Board of a resolution approving the document titled "Corporate Strategy of Enea Capital Group for 2014-2020. Update 2015" (Strategy Update). The Issuer adopted, on the same day, the updated Corporate Strategy of Enea Capital Group for implementation. During the recent several years the market and regulatory conditions shaping the power sector in Poland were and still are subject to dynamic changes. These changes include e.g. lower than anticipated pace of growth in the demand for electricity and lower level of energy prices, significant decrease in investment plans in the area of generation and change in their fuel structure, the issue of regulation within RES, potential of gas extractions from non conventional sources in Poland and challenges faced by the segment of distribution and energy sales. An active monitoring of the market environment, in which Enea Capital Group operates, development of innovation, resources,
potential, the Group's position and implementation of a considerable part of the strategy approved in 2013, gave grounds for updating the document setting the Group's development directions. The final scenario of Enea Capital Group's development in the Strategy Update foresees that the superior idea of Enea CG's operations shall be: building value for shareholders and guaranteeing reliability of energy supplies to customers. The idea will be supported through: the concentration of operations on the power market, development in all energy links of the value chain in order to build a strong position of Enea CG on the market in the long run, development of the Group supported with acquisitions within occurring market opportunities and a new pillar - implementation of innovative solutions in particular links of the value chain as a collateral for the Group's further development. Enea CG's mission and vision remained unchanged. The mission is still "Enhancing the Group's value through building customer
confidence", and the vision: "Fully integrated energy group building its competitive advantage through flexible responding to market needs and efficient resources management". The Company did not also change the map of strategic goals. Pursuant to the approved Strategy Update, the strategic goals of Enea Capital Group's operations in the next years, reflecting the formulated final development scenario will be: higher value for shareholders, building long-term relations with customers, growth in profitable areas, better efficiency and optimum use of the organisation's potential. In the Strategy Update the Group particularly addressed three new elements: (i) safeguarding fuel supplies for own generating assets, (ii) innovations and (iii) wider HR policy of Enea Capital Group. Enea CG holds mainly the generating assets based on bituminous coal. The profitability of energy generation from bituminous coal is currently under a great pressure and it is anticipated that the pressure will increase (RES development,
costs of CO2 emissions, development of transborder connections). Thus, energy companies must adjust the purchase of coal from extraction assets so that to reduce the cost and improve the competitiveness of the generation based on coal. The implementation of innovations and new technologies is one of the key factors affecting the enterprise competitiveness on the market. In the conditions of a durable global low level of economic growth the innovativeness and innovations become the key factors enabling generation of a growth in revenue and margins on products. Enea CG's innovation operations will be strongly focused on customer needs and raising the internal efficiency of the organisation. The Group, as a beneficiary of implemented innovations, will build the competitiveness and enhance the efficiency of operations. Conclusions from the analysis of Enea CG's needs within human resources management and the current situation within this area indicate that it is necessary to formulate and implement a
comprehensive HR policy for Enea CG. It will guarantee the realisation of goals and tasks faced by Enea CG and at the same time will satisfy the ambitions and professional aspirations of employees. Within human resources management, the policy will be based on significant, as regards the strategic point of view, instruments of long-term impacting on the internal and external labour market and principles of their use. It will also describe the preferred method of realising the tasks of superiors towards employees and the method of performing work by the employees themselves. In this sense, the HR policy will shape the company's organisational culture. Within the superior goal, i.e. higher value for shareholders, the Group will pursue the improvement of the key financial ratios, including the growth in the return on equity and return on assets, with the concurrent building of customer confidence through an effective offering of products/services and servicing adjusted to customer expectations. The growth path
in profitable areas will be realised through building a competitive generating portfolio. The Group will pursue the development of the generating capacity to the level of the additional 1,075 MWe in the segment of system power plants in 2017 and finally (in 2020) additional ca. 500 MWe in RES and ca. 200 MWe and 1,000 MWt in cogeneration sources and heating networks, however the selection of the fuel for cogeneration units, including the possibility of using biomass or RDF/pre-RDF, will be a derivative of the analysis of economic attractiveness of particular undertakings. In relation to the 2013 perspective Enea Capital Group verified in particular its investment plans within cogeneration sources and heating networks reducing in the Strategy Update the final (2020) volumes of capacity installed in this type of installations by ca. 100 MWe and ca. 500 MWt. A growth in profitable areas will be also performed through the allocation of funds in the distribution supporting the optimum use of resources. The
realisation of the above goal will occur through the implementation of the programme of enhancing the reliability and reducing the failure rates of the grid, programme of developing smart grid solutions in order to obtain advantage for the grid operation and enhancing the quality of customer service, and also via undertaking activities directed at the reduction in the volumes of electricity necessary to cover losses in the energy balance. The last element of the development in profitable areas is realisation of the goal within a growth of the margin mass on product sales. The goal will be realised by initiatives undertaken both by the sales area and wholesale area. Higher efficiency of the Group will be obtained through the concentration on the core operations, improvement of the customer service processes of internal and external customers, which will lead to an annual reduction in customer service costs. Additionally, the Group will try to optimise fixed costs. The realisation of the indicated paths will
be possible due to an optimum use of the organisation's potential. The improvement of the management model will take place through a further integration of the Group. The target capital structure of Enea CG reflects the adopted direction of concentration on the core operations. The Group will continue to perform restructuring operations within the functioning of entities whose scope of operations is not related to the operations of a power company, in order to maintain only those companies in the structure which come from the basic value chain and companies supporting them. The realisation of the investments planned by Enea Capital Group during 2015-2020 requires incurring total capital expenditures in the amount of ca. PLN 17 billion. The planned capital expenditures will be covered from own sources and obtained debt financing. The implementation of the activities foreseen in the Strategy's horizon will allow for a dynamic development of Enea Capital Group, considerable strengthening of the market position
and guaranteeing higher value for the Group's shareholders. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvbk9ke

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Górecka | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48/061 884 55 44 | | +48/061 884 5955 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gielda@enea.pl | | www.enea.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-14 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Krzysztof Zamasz
2015-09-14 Dalida Gepfert Członek Zarządu Dalida Gepfert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvbk9ke
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dvbk9ke
dvbk9ke