Trwa ładowanie...
d4c0grl
espi
15-03-2013 14:21

ENEA - Informacje uzupełniające do raportu bieżącego nr 9/2013 w sprawie zmian w składzie Zarządu...

ENEA - Informacje uzupełniające do raportu bieżącego nr 9/2013 w sprawie zmian w składzie Zarządu ENEA S.A. (10/2013)

Share
d4c0grl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzupełniające do raportu bieżącego nr 9/2013 w sprawie zmian w składzie Zarządu ENEA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 11 marca 2013 r., oraz działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] (Rozporządzenie), Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej informacje uzupełniające nt. członków Zarządu Spółki powołanych w ramach nowej kadencji, której bieg rozpoczął się w dniu 11 marca 2013 r., w tym opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Prezes Zarządu ENEA S.A. - Pan Krzysztof Zamasz Wymagane przez przepisy Rozporządzenia informacje dotyczące Pana Krzysztofa Zamasza przekazane zostały do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 48/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. i pozostają aktualne na dzień przekazania niniejszego raportu, z tym zastrzeżeniem, że w dniu 29 listopada 2012 r. Pan Krzysztof Zamasz złożył ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 r. rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych TAURON Polska Energia S.A.
Ponadto na dzień publikacji niniejszego raportu Pan Krzysztof Zamasz prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Zamasz Doradztwo Gospodarcze. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec ENEA S.A. Członek Zarządu ds. Korporacyjnych ENEA S.A. ? Pan Paweł Orlof Wykształcenie: 1985 - 1991 Uniwersytet Wrocławski ? Wydział Nauk Przyrodniczych, Kartografia, 1992 - 1995 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Fakultety: Handel międzynarodowy, Prawo międzynarodowe, Prawo polskie, Ekonomia i Zarządzanie, Praktyki: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Kancelaria Premiera Bawarii. Szkolenia i certyfikaty: 1994 - Praktyka w Bawarskim Ministerstwie Rozwoju Kraju i Ochrony Środowiska, 1994 - Metody zarządzania zasobami ludzkimi, Organizator: U.S. Office of Personnel Management, 1996 - Szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa RP, Organizator: Ministerstwo Przemysłu i Handlu RP, 2002 - Bussiness English dla zaawansowanych w Brighton, Anglia, Organizator: enviaMAG,
Grupa RWE AG, 2004 - 2012 - Szkolenia w zakresie controllingu, ryzyka, modeli finansowych, zarządzania środowiskiem, jakości, BHP, zarządzania zasobami ludzkimi Organizator: enviaM AG, Grupa RWE AG. Szczegółowa prezentacja przebiegu kariery zawodowej: 04/1995 ? 12/1996 Ministerstwo Przemysłu i Handlu RP, gdzie pełnił funkcję Głównego Specjalisty i Doradcy Ministra oraz był odpowiedzialny za: - Koordynację bilateralnej współpracy gospodarczej z Niemcami, Austrią i Szwajcarią, - Koordynację współpracy z Dyrekcją Generalną XVII Komisji Europejskiej oraz OECD w zakresie energetyki. Ponadto w trakcie zatrudnienia w Ministerstwie Przemysłu i Handlu RP piastował funkcję: - Członka Międzyresortowego Zespołu ds. przygotowania programu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego, - Członka Międzyresortowego Zespołu ds. przygotowaniu nowego Prawa Energetycznego, - Członka Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z ramienia Skarbu Państwa. 01/1997 ? 11/1997 Państwowa Agencja Restrukturyzacji
Górnictwa, gdzie zajmował stanowisko Głównego Specjalisty oraz odpowiedzialny był głównie za koordynację przygotowania i realizacji programu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego. 01/1997 ? 11/1997 Ministerstwo Gospodarki RP, gdzie pełnił funkcję Doradcy Podsekretarza Stanu oraz odpowiedzialny był za: - Koordynację przygotowania i realizacji programu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego, - Współpracę przy przygotowaniu treści oraz koordynacja procesu legislacji nowego Prawa Energetycznego, - Koordynację nadzoru właścicielskiego nad polskim sektorem energetycznym oraz udział w przygotowaniu Polityki Energetycznej Polski, - Koordynację współpracy z Dyrekcją Generalną XVII Komisji Europejskiej oraz OECD w zakresie energetyki, Ponadto w trakcie zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki RP piastował z ramienia Skarbu Państwa funkcję Członka Rady Nadzorczej Będzińskiego Zakładu Energetycznego S.A. 12/1997 ? 07/1999 MEAG POLSKA SP. Z O.O. - GRUPA VEW AG, DORTMUND, gdzie pełnił funkcję
Referenta Zarządu MEAG. W zakres jego obowiązków wchodziło: - Przygotowanie analizy polskiego sektora energetycznego, - Analiza aktualnego rozwoju polskiego sektora energetycznego, - Przygotowanie miesięcznych raportów o aktualnej gospodarczej i politycznej sytuacji w Polsce, - Przygotowanie strategii ekspansji koncernu MEAG w Polsce, - Identyfikacja oraz przeprowadzanie krytycznej analizy oraz rekomendacji projektów dla MEAG w Polsce (analiza przedsiębiorstw energetycznych przeznaczonych do prywatyzacji), - Zorganizowanie i uruchomienie Biura MEAG-Polska Sp. z o.o. (sporządzenie schematu organizacyjnego, rocznego planu gospodarczego, nabór pracowników, zakup sprzętu, zawarcie umów z dostawcami etc.), - Założenie banku informacji o polskim sektorze energetycznym oraz aranżacja źródeł informacji. 08/1999 ? 07/2004 ENVIAM POLSKA SP. Z O.O./ ENVIAM AG, GRUPA RWE, ESSEN, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W ramach wykonywania tej funkcji odpowiedzialny m.in. za: - Zarządzanie działalnością enviaM Polska Sp. z
o.o., - Przygotowanie analizy polskiego sektora energetycznego dla enviaM AG, - Przygotowanie oraz aktualizacja strategii ekspansji koncernu enviaM AG w Polsce, - Współkierownictwo projektów realizowanych przez koncern enviaM AG w Polsce (udział w prywatyzacji polskich przedsiębiorstw energetycznych): - Zbieranie i weryfikację danych, koordynację pracy z firmami doradczymi, przygotowanie ofert, organizację i przeprowadzenie due diligence, weryfikację modeli finansowych, prowadzenie negocjacji (umowy prywatyzacyjne oraz pakiety socjalne), zawieranie umów oraz faktyczna realizacja transakcji, - Nadzór właścicielski oraz operacyjna praca w polskich spółkach córkach enviaM AG: integracja nabytego przedsiębiorstwa w strukturach koncernu enviaM AG (wprowadzenie jednolitego systemu kontrolingu i sprawozdawczości), przygotowanie planu rozwoju przedsiębiorstwa, przygotowanie i wdrożenie nowego schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa, przygotowanie i realizację programu restrukturyzacji zatrudnienia w
przedsiębiorstwie, weryfikacja rocznych oraz średnioterminowych planów gospodarczych przedsiębiorstwa, weryfikacja inwestycji zewnętrznych przedsiębiorstwa, reprezentowanie enviaM w organach nabytych przedsiębiorstw (walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza). Od grudnia 2000 związany z Elektrociepłownią Będzin S.A./ ENVIAM AG, GRUPA RWE, ESSEN, gdzie w poszczególnych latach pełnił następujące funkcje: 12/2000 ? 06/2004 Sekretarz Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za: - Przygotowanie posiedzeń i materiałów na Radę Nadzorczą EC Będzin, - Przygotowanie posiedzeń i materiałów na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin - Operacyjną współpracę z Zarządem Elektrociepłowni Będzin S.A. celem przeprowadzenia procesu restrukturyzacji spółki we wszystkich jej aspektach (delegowany przez enviaM AG) 07/2004 ? do marca 2013 Prezes Zarządu oraz Dyrektor Naczelny Elektrociepłowni Będzin S.A., Reprezentant enviaM w Polsce, odpowiedzialny za: - Zarządzanie Elektrociepłownią Będzin S.A. ? spółka akcyjna notowana na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 r., - Operacyjne kierowanie spółki i jej reprezentowanie wobec kontrahentów, akcjonariuszy oraz przygotowanie raportów dla Giełdy Papierów Wartościowych, - Przygotowanie rocznych i średnioterminowych planów gospodarczych spółki oraz ich realizacja we wszystkich aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa (plan inwestycyjny i remontowy, plan produkcji i finansowy, kontrakty na dostawy surowców i usług, kontrakty na sprzedaż produktów spółki, polityka personalna oraz kontroling, ład korporacyjny i koncesje), - Przygotowanie i wdrożenie nowych schematów organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz nowych regulacji wewnętrznych funkcjonowania spółki, - Przygotowanie i realizację głębokiego programu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, - Stałe dostosowanie spółki do zmieniających się warunków otoczenia spółki (rynek ciepła i energii elektrycznej, prawne regulacje w sektorze energii elektrycznej i cieplnej oraz wymogi ochrony środowiska), - Osobiste i
personalne reprezentowanie enviaM AG w Polsce: reprezentowanie enviaM AG w organach nabytych przedsiębiorstw (walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza) oraz w innych aspektach działalności enviaM AG w Polsce. Pan Paweł Orlof nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Orlof nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Członek Zarządu ds. Handlowych ENEA S.A. - Pan Grzegorz Kinelski Wykształcenie: 1993 - 1997 - Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Elektrotechnika - dyplom inżyniera, 1998 - 2000 - Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zarządzanie i Marketing - dyplom magistra inżyniera, 2000 - 2003 - Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w
Gliwicach, Studia doktoranckie - doktorat w trakcie, 2007- 2008 - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Zarządzanie Projektem - Studia Podyplomowe, 2008 - 2009 - Uniwersytet w Brnie, Republika Czech, Międzynarodowe Studia Menadżersko-Marketingowe ? Studia Podyplomowe, 2008 - 2009 - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Międzynarodowe Studia Menadżersko-Finansowe ? Studia Podyplomowe, 2009 ? 2011- Dominican University, Chicago USA, Master of Business Administration. Szkolenia i certyfikaty: - Szkolenie dla członków Rad Nadzorczych Vattenfall Advanced Management, - Programme Vattenfall Core Management Programme, - Negocjacje Inwestycyjne i zawieranie umów ? Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, -BGF Business Game Training Program ? Business Game Factory, - Praktyczne aspekty funkcjonowania władz spółek prawa handlowego ? Interdont Katowice, - Profesjonalne zarządzanie projektami ? Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Szczegółowa prezentacja przebiegu kariery zawodowej: 1993 ? 1993 INPROEL - Dyrektor ds.
Sprzedaży, 1994 ? 1998 BEZEG GZE - Kierownik Sprzedaży, 1998 ? 1999 GZE S.A. - Specjalista ds. Rynku i Usług, 1999 ? 2001 RE PYSKOWICE GZE - Kierownik Obsługi Handlowej, 2001 ? 2005 GZE KONTAKT - Obsługa Handlowa, 2004 ? 2006 OBRÓT GZE - Obsługa Handlowa i Windykacja, 2006 ? 2010 VATTENFALL BUSINESS SERVICES POLAND SP. Z O.O. Dyrektor Obsługi Klientów ? Prokurent, odpowiedzialny za: - Wdrożenie modelu obsługi sprzedaży i obsługi klientów w Vattenfall w Polsce, - Uruchomienie telefonicznej obsługi Klientów, - Optymalizacje biur obsługi sprzedaży i obsługi Klientów, - Wdrożenie systemu billingowego dla obsługi klientów masowych, - Wdrożenie systemu billingowego CC&B dla obsługi klientów TPA, - Uruchomienie sprzedaży produktów na rynku energetycznym, - Lokalizacje klientów biznesowych w Grupie Vattenfall, - Projekt AMBR ? połączenie organizacyjne z grupą biznesowa w Niemczech, - Projekt wymiany benchmarków między grupami biznesowymi Vattenfall, - Uruchomienie e-faktur i e-płatności, - Uruchomienie centralnego
wydruku w systemie outsourcingowym, - Likwidacje punktów kasowych i uruchomienie płatności bankowych oraz w sieciach sklepów, - Organizacje archiwum i obiegu elektronicznego dokumentów w Grupie Vattenfall w Polsce, - Centralizacje wykrywania i likwidacja nielegalnego poboru energii (NPEE), - Scentralizowanie wydawania warunków i umów przyłączeniowych. 2010 ? 2011 TAURON EnergiaPro Gigawat - Wiceprezes Zarządu; 2011 do marca 2013 - TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i odpowiedzialny był m.in. za: - Wdrożenie modelu w Grupie TAURON Jednolitej Organizacji Sprzedaży i Obsługi Klienta, - Wdrożenie modelu biznesowego opartego na umowach SLA (Service Level Agreement), - Inkorporacje Aktywów GZE (Vattenfall) w obszarze obsługi sprzedaży i obsługi Klientów, - Wydzielenie i połączenie aktywów IT z Vattenfall, - Uruchomienie Centrum Usług Wspólnych IT, - Uruchomienie Centrum Usług Wspólnych Rachunkowość, - Wdrożenie elektronicznego biura sprzedaży i obsługi klientów "e-biuro", -
Wdrożenie projektu optymalizacji biur sprzedaży i obsługi klientów, - Wdrożenie Jednolitego Serwisu Internetowego dla Grupy TAURON, - Centralizację Wydruków Masowych. Pan Grzegorz Kinelski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Kinelski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 10/2013 Date of preparation: 15.03.2013 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Supplementary information to the current report No. 9/2013 regarding changes in the composition of the Management Board of ENEA S.A. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: In relation to the current report No. 9/2013 of 11 March 2013 and acting pursuant to § 5 item 1(22) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information […] (Regulation), the Board of ENEA S.A. (Company, Issuer) hereby publishes supplementary information relating to the members of the Management Board of the Company, nominated for the new term which commenced on 11 March 2013, including the description of their education and professional experience. President of the Board of ENEA S.A. - Mr. Krzysztof Zamasz The information required by force of the Regulation regarding Mr. Krzysztof Zamasz was published in the current
report No. 48/2012 of 29 November 2012 and remain up-to-date as at the date of the publication of this report, however with the stipulation that on 29 November 2012 Mr. Krzysztof Zamasz filed a resignation, effective as at 31 December 2012, from the position of the Vice-President of the Board for Commercial Affairs of TAURON Polska Energia S.A. Moreover, as at the publication date of this report Mr. Krzysztof Zamasz conducts a business activity under the name of Krzysztof Zamasz Doradztwo Gospodarcze. The activity is not competitive in relation to ENEA S.A. Member of the Board for Corporate Affairs of ENEA S.A. – Mr. Paweł Orlof Education: 1985 - 1991 University of Wrocław – Faculty of Biological Sciences, Cartography, 1992 - 1995 National School of Public Administration. Electives: International trade, International law, Polish law, Economics and Management, Internships: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Chancellery Office of the Bavarian Prime Minister. Trainings and certificates: 1994
- Internship in the Bavarian State Ministry for State Development and Environmental Affairs, 1994 - HR management methods, Organizer: U.S. Office of Personnel Management, 1996 - A training for candidate members of supervisory boards in companies with a share of the State Treasury, Organizer: Ministry of Industry and Commerce of the Republic of Poland, 2002 - Advanced Bussiness English in Brighton, England, Organizer: enviaM AG, RWE AG Group, 2004 - 2012 - Trainings within controlling, risks, financial models, environmental management, quality, occupational health and safety, human resources management, Organizer: enviaM AG, RWE AG Group. Detailed presentation of the professional career: 04/1995 – 12/1996 Ministry of Industry and Commerce of the Republic of Poland, where he was the Chief Specialist and Minister's Adviser and was responsible for: - Coordination of a bilateral economic cooperation with Germany, Austria and Switzerland, - Coordination of the cooperation with the European Commission's
Directorate-General XVII and OECD within power engineering. Additionally, during the employment in the Ministry of Industry and Commerce of the Republic of Poland he held the positions of: - Member of the Interministerial Group for development of the Polish hard coal mining restructuring programme, - Member of the Interministerial Group for development of a new Energy Law, - Member of the Supervisory Board of Katowicki Holding Węglowy S.A. as a representative of the State Treasury. 01/1997 – 11/1997 State Mining Restructuring Agency, where he was the chief Specialist and was responsible mainly for the coordination of the development and implementation of the restructuring programme of the Polish hard coal mining. 01/1997 – 11/1997 Ministry of Economy of the Republic of Poland, where he was an Adviser of the Under-Secretary of State and was responsible for: - Coordination of the development of the Polish hard coal mining restructuring programme, - Cooperation on the preparation of contents and coordination of
the new Energy Law legalisation process, - Coordination of the ownership supervision over the Polish energy sector and participation in the preparation of the Polish Energy Policy, - Coordination of the cooperation with the European Commission's Directorate-General XVII and OECD within power engineering, Additionally, when employed in the Ministry of Economy of the Republic of Poland he was a Member of the Supervisory Board as a representative of the State Treasury in Będziński Zakład Energetyczny S.A. 12/1997 – 07/1999 MEAG POLSKA SP. Z O.O. - GRUPA VEW AG, DORTMUND, where he was the Board's Specialist Adviser of MEAG. His duties included: - Preparation of an analysis of the Polish energy sector, - Analysis of the current development of the Polish energy sector, - Preparation of monthly reports on the current economic and political situation in Poland, - Preparation of the expansion strategy of MEAG concern in Poland, - Identification and conducting of a critical analysis and recommendation of projects for
MEAG in Poland (analysis of energy enterprises designated for privatisation), - Organisation and opening of the office of MEAG-Polska Sp. z o.o. (preparation of an organisational scheme, annual economic plan, recruitment of employees, purchase of equipment, conclusion of agreements with suppliers, etc.), - Establishment of the database on the Polish energy sector and arrangement of sources of information. 08/1999 – 07/2004 ENVIAM POLSKA SP. Z O.O./ ENVIAM AG, RWE GROUP, ESSEN, where he was the President of the Board. On this position he was responsible e.g. for: - Management of operations of enviaM Polska Sp. z o.o., - Preparation of an analysis of the Polish energy sector for enviaM AG, - Preparation and updating of the expansion strategy of enviaM AG concern in Poland, - Co-managing of projects realised by enviaM AG concern in Poland (participation in the privatisation of Polish energy enterprises): - Data collection and verification, coordination of work with consulting companies, preparation of offers,
organisation and conduction of due diligence, verification of financial models, conduct of negotiations (privatisation agreements and social packages), conclusion of agreements and actual realisation of transactions, - Ownership supervision and operating work in Polish subsidiaries of enviaM AG: integration of the acquired undertaking in the structures of enviaM AG concern (introduction of a uniform system of controlling and reporting), preparation of the company's development plan, development and implementation of the company's new organisational scheme, preparation and realisation of the employment restructuring programme in the company, verification of annual and mid-term economic plans of the company, verification of the company's external investments, representation of enviaM in the bodies of acquired enterprises (general shareholder meetings, supervisory board). Since December 2000 connected with Elektrociepłownia Będzin S.A./ ENVIAM AG, RWE GROUP, ESSEN, where he held the following functions in
particular years: 12/2000 – 06/2004 Secretary of the Supervisory Board, responsible for: - Preparation of meetings and materials for the Supervisory Board of EC Będzin, - Preparation of meetings and materials for General Shareholder Meetings of EC Będzin, - Operating cooperation with the Board of Elektrociepłownia Będzin S.A. in order to implement the restructuring process of the company in all the aspects (delegated by enviaM AG), 07/2004 – till March 2013 President of the Board and CEO of Elektrociepłownia Będzin S.A., Representative of enviaM in Poland, responsible for: - Managing Elektrociepłownia Będzin S.A. ­ a joint stock company listed on the Warsaw Stock Exchange from 1998, ­ Operating management of the company and its representation before contractors, shareholders and preparation of reports for the Warsaw Stock Exchange, - Preparation of annual and mid-term economic plans of the company and their implementation in all the aspects of the company's functioning (investment and renovation plan,
financial and production plan, contracts on supplies of materials and services, contracts on sale of company's products, personal policy and controlling, corporate governance and licences), - Preparation and implementation of new organisational schemes of the company and new by-laws of the company, - Preparation and implementation of a deep programme of employment restructuring in the company, - Permanent adaptation of the company to varying conditions of the company's environment (heat and electricity market, legal regulations in the sector of electricity and heat energy and environmental protection requirements), - Personal representation of enviaM AG in Poland: representing enviaM AG in the bodies of acquired enterprises (general shareholder meetings, supervisory board) and in other aspects of operations of enviaM AG in Poland. Mr. Paweł Orlof has not conducted, in any form, any competitive activity towards the Issuer, has not participated in any competitive company as a partner of a civil company, as a
partner of a partnership or a member of an authority of a joint stock company and has not participated in any other competitive legal person as a member of its bodies. Mr. Paweł Orlof is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained based on the act on National Court Register. Member of the Board for Corporate Affairs of ENEA S.A. - Mr. Grzegorz Kinelski Education: 1993 - 1997 - Faculty of Electrical Engineering on the Silesian University of Technology in Gliwice, Electrical Engineering - Engineer's diploma, 1998 - 2000 - Faculty of Organisation and Management on the Silesian University of Technology in Gliwice, Management and Marketing - diploma of Msc., Eng., 2000 - 2003 - Faculty of Electrical Engineering on the Silesian University of Technology in Gliwice, Doctoral studies - in progress, 2007- 2008 - Poznań School of Banking, Project Management - Post-Diploma Studies, 2008 - 2009 - University in Brno, the Czech Republic, International Management and Marketing Studies – Post-diploma Studies,
2008 - 2009 - University of Economics in Katowice – International Management and Finance Studies, Post-diploma Studies, 2009 – 2011- Dominican University, Chicago USA, Master of Business Administration. Trainings and certificates: - A training for members of Supervisory Boards Vattenfall Advanced Management, - Vattenfall Core Management Programme, - Investment Negotiations and conclusion of agreements - Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, -BGF Business Game Training Program – Business Game Factory, - Practical Aspects of functioning of authorities of commercial law companies - Interdont Katowice, - Professional project management – Poznań School of Banking. Detailed presentation of the professional career: 1993 – 1993 INPROEL - Sales Director 1994 – 1998 BEZEG GZE - Sales Manager 1998 – 1999 GZE S.A. - Market and Service Specialist 1999 – 2001 RE PYSKOWICE GZE - Commercial Service Manager 2001 – 2005 GZE KONTAKT - Commercial Service 2004 – 2006 OBRÓT GZE - Commercial Service and Debt Collection
2006 – 2010 VATTENFALL BUSINESS SERVICES POLAND SP. Z O.O. Customer Service Director – Proxy, responsible for: - Implementation of sales service and customer service model in Vattenfall in Poland, - Launching of a phone Customer service, - Optimisation of sales offices and Customer service, - Implementation of a billing system for mass Customer service, - Implementation of CC&B billing system for TPA customer service, - Launching of product sales on the energy market, - Localisations of business clients in Vattenfall Group, - AMBR project – organisational merger with a business group in Germany, - Benchmark exchange project among business groups of Vattenfall, - Launching of e-invoices and e-payments, - Launching of a central printing in the outsourcing system, - Liquidation of cash counters and launching payments through banks and in shop chains, - Organisation of electronic document archive and circulation in Vattenfall Group in Poland, - Centralisation of detection and liquidation of illegal electricity
usage (NPEE), - Centralisation of issuing of terms and grid connection agreements. 2010 – 2011 TAURON EnergiaPro Gigawat - Vice-President of the Board 2011 till March 2013 - TAURON OBSŁUGA KLIENTA SP. Z O.O., where he was the Vice-President of the Board and was responsible for e.g.: - Implementation of a model of Uniform Organisation of Sales and Customer Service in TAURON, - Implementation of a business model based on SLA agreements (Service Level Agreement), - Incorporation of assets of GZE (Vattenfall) within sales service and Custoemr service, - Separation and amalgamation of IT assets with Vattenfall, - Launching of IT Shared Service Centre, - Launching of Accountancy Shared Service Centre, - Implementation of an e-office - electronic sales office and customer service, - Implementation of the project of optimisation of sales offices and customer service, - Implementation of the Uniform On-line Service for TAURON Group, - Centralisation of Bulk Printing. Mr. Grzegorz Kinelski has not conducted, in any
form, any competitive activity towards ENEA S.A., has not participated in any competitive company as a partner of a civil company, as a partner of a partnership or a member of an authority of a joint stock company and has not participated in any other competitive legal person as a member of its bodies. Mr. Grzegorz Kinelski is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained based on the act National Court Register. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c0grl

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górecka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 884 53 00 | | 61 884 59 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Krzysztof Zamasz
2013-03-15 Arkadiusz Zdulski Prokurent Arkadiusz Zdulski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c0grl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4c0grl
d4c0grl