Trwa ładowanie...
dyvpkm8

ENEA - Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (10/2015)

ENEA - Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (10/2015)

Share
dyvpkm8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2014 z dnia 3 września 2014 roku w sprawie podpisania Umowy Wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej oraz 31/2014 z dnia 9 października 2014 roku w sprawie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 roku ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (?PGE?) i TAURON Polska Energia S.A. zawarły umowę nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (?Umowa?) - spółce celowej, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe ("Projekt"). W związku z zawarciem Umowy ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A. i TAURON Polska Energia S.A. nabyły od PGE po 10% udziałów (łącznie 30% udziałów) w PGE EJ 1 sp. z o.o. ENEA S.A. zapłaci za nabyte udziały 16 mln zł. Zgodnie z Umową Wspólników z dnia 3 września 2014 roku strony będą wspólnie, w
proporcji do posiadanych udziałów, finansować działania w ramach fazy wstępnej Projektu (?Faza wstępna?). Faza wstępna ma na celu określenie takich elementów, jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla Projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 sp. z o.o. do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację ("Postępowanie Zintegrowane"). Strony Umowy Wspólników przewidują, że kolejne decyzje dotyczące Projektu, w tym decyzje dotyczące deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych Stron w kolejnym etapie Projektu, zostaną podjęte po zakończeniu Fazy wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem Postępowania Zintegrowanego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No.: 10/2015 Date of preparation: 15.04.2015 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Conclusion of the share purchase agreement in PGE EJ1 sp. z o.o. Legal basis: Article 56 item 5 of the Act on Offerings - information update Content of report: Pursuant to the current reports No. 30/2014 of 3 September 2014 relating to the conclusion of the Shareholder Agreement within the project of preparation and construction of the atomic power plant and 31/2014 of 9 October 2014 regarding the approval of the President of the Office for Competition and Consumer Protection for the concentration, the Board of ENEA S.A. informs that on 15 April 2015 ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") and TAURON Polska Energia S.A. concluded a share purchase agreement in PGE EJ1 sp. z o.o. ("Agreement") - a special purpose vehicle which is responsible for the preparation and realisation of the investment being the construction and exploitation of the first atomic power plant in
Poland with the capacity of around 3,000 MWe ("Project"). In relation to the conclusion of the Agreement, ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A. and TAURON Polska Energia S.A. purchased 10% of shares from PGE (a total of 30% of shares) in PGE EJ1 sp. z o.o. ENEA S.A. will pay PLN 16 mln for the purchased shares. Pursuant to the Shareholder Agreement of 3 September 2014 the parties will jointly, in the proportion to number of shares held, finance the operations as part of the preliminary stage of the Project ("Preliminary stage"). The Preliminary stage is to specify such elements as potential partners, including the strategic partner, providers of technologies, EPC (Engineering, Procurement, Construction) contractors, suppliers of atomic fuel and competence based preparation of PGE EJ1 sp. z o.o. to the role of the atomic power plant's operator, responsible for its safe and efficient exploitation ("Preliminary Proceedings"). Parties to the Shareholder Agreement foresee that the subsequent decisions relating to the
Project, including the decisions relating to the declaration of further participation of particular Parties in the next stage of the Project, will be made after the completion of the Preliminary stage directly before making the final decision within the Integrated Proceedings. | | |
| | | | |

dyvpkm8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Górecka | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48/061 884 5544 | | +48/061 884 5955 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Krzysztof Zamasz
2015-04-15 Paweł Orlof Członek Zarządu Paweł Orlof

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8