Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

ENERGA S.A. - Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie wniosku o podział zysku za ro ...

ENERGA S.A. - Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2014 (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENERGA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ENERGA SA (?Spółka") informuje, że w dniu 12 marca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2014, a Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 12 marca 2015 roku pozytywnie oceniła ten wniosek. Zgodnie z długoterminową polityką dywidendową przedstawioną inwestorom w prospekcie emisyjnym, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 roku, sporządzonym w związku z pierwszą publiczną ofertą sprzedaży akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji ENERGA SA, Zarząd Spółki zadeklarował, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu kwotę dywidendy za 2014 rok w wysokości 500 mln zł. Analizując wyniki finansowe Spółki oraz warunki rynkowe, Zarząd postanowił zaproponować akcjonariuszom wypłatę wyższej dywidendy niż to wynika z polityki dywidendowej, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA o podział zysku netto za rok 2014 w wysokości 650 538 620,29 złotych, w
następujący sposób: 1)na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki przeznaczyć kwotę 596 256 644,16 złotych, czyli 1,44 złotych na akcję, co stanowi 91,7% zysku netto, 2)na kapitał zapasowy przeznaczyć pozostałą kwotę, tj. 54 281 976,13 złotych, co stanowi 8,3% zysku netto. Wypłata dywidendy w proponowanej wysokości nie spowoduje opóźnień w realizacji planów inwestycyjnych oraz nie wpłynie na możliwość realizacji strategii rozwoju Grupy ENERGA i utrzymanie inwestycyjnej oceny zdolności kredytowej przez agencje ratingowe. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-309 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grunwaldzka 472
(ulica) (numer)
+48 58 778 83 00 +48 58 778 83 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
957-095-77-22 220353024
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Mirosław Bieliński Prezes Zarządu
2015-03-13 Roman Szyszko Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j