Trwa ładowanie...
d4c1h1q
d4c1h1q
espi

ERBUD S.A. - Informacje w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013. (30/2014)

ERBUD S.A. - Informacje w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013. (30/2014)
Share
d4c1h1q

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Stosownie do treści § 38 ust. 1 pkt 13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "ERBUD" S.A. w Warszawie Uchwałą Nr 5 zatwierdziło zaproponowany przez Zarząd i zaaprobowany przez Radę Nadzorczą podział zysku netto za rok obrotowy 2013. Zgodnie z treścią pkt I Uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia zysk w kwocie 8.415.922,44 zł oraz zgodnie z treścią pkt. II Uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia kwota w wysokości 484.259,76 zł pochodząca z kapitału zapasowego spółki Erbud SA przeznaczone zostały na wypłatę należnej Akcjonariuszom dywidendy. Zgodnie z pkt. III Uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Erbud SA na wypłatę dywidendy dla
Akcjonariuszy przeznacza kwotę 8.900.182,30 zł. Do dywidendy uprawnionych jest 12.714.546 akcji. Zysk przeznaczony do wypłaty tytułem dywidendy wynosi 0,70 zł na każdą akcję uprawniającą do udziału w dywidendzie. Zarząd informuje, iż lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) za 2014 r. ustalona zostanie na dzień 21 lipca 2014 r. Termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 04 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 548-70-00 022 548-70-20
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d4c1h1q

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c1h1q

Podziel się opinią

Share
d4c1h1q
d4c1h1q