Trwa ładowanie...
d7np1k5
espi

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowę na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i uruchomienie inf ...

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowę na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu budowy farmy wiatrowej w miejscowościach Banie i Kozielice. (39/2014)
Share
d7np1k5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowę na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu budowy farmy wiatrowej w miejscowościach Banie i Kozielice. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 października 2014 roku Emitent zawarł z Wiatromil Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku (80-307), ul. Abrahama 1A, (Zamawiający) umowę na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu budowy farmy wiatrowej w miejscowościach Banie i Kozielice w Polsce składającej się z 96 turbin wiatrowych, 3 stacji elektroenergetycznych oraz przyłącza do sieci przesyłowej 220 kV w stacji Krajnik. Emitent występuje w umowie jako Partner Konsorcjum utworzonego wraz z firmą PBDI S.A. siedzibą w Toruniu (Lider konsorcjum) ? spółką zależną w 94,27% od Emitenta, oraz firmą Electrum sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (Partner Konsorcjum). Całkowita wartość umowy 250.740.540,13 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści 13/100) zł netto. Wartość zakresu realizowanego przez Electrum sp. z o. o. wynosi 136.558.300,00 (sto trzydzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem
tysięcy trzysta 00/100) zł netto. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 12 grudnia 2015 roku. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu: 10% wartości netto umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na czas od rozpoczęcia prac do dnia 10 lutego 2016 roku. Zabezpieczenie realizacji zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi: 5% wartości netto umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres 24 miesięcy od dnia zakończenia robót. Pozostałe warunki Handlowe umowy nie odbiegają od warunków rynkowych obowiązujących przy realizacji tego typu zadań inwestycyjnych. Warunkiem rozpoczęcia zasadniczych prac jest uzyskanie od Zamawiającego wezwania do rozpoczęcia robót, którego złożenie Zamawiający warunkuje otrzymaniem finansowania bankowego na realizację projektu, oraz uzyskaniem kompletu prawomocnych pozwoleń na budowę. Wezwanie winno być złożone w terminie do 15 kwietnia 2015 roku, z zastrzeżeniem, że jeżeli zostanie złożone po 28 lutego 2015 roku wówczas czas realizacji kontraktu
ulegnie wydłużeniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
+48 22 548 70 00 +48 22 548 70 20
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d7np1k5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Człoek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7np1k5

Podziel się opinią

Share
d7np1k5
d7np1k5