Trwa ładowanie...
d4kejyk

EUROCASH - Raport roczny R 2014

EUROCASH - Raport roczny R 2014

Share
d4kejyk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 12 115 789 7 460 845 2 894 913 1 777 450
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 203 913 125 413 48 722 29 878
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 246 424 101 163 58 880 24 101
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 244 580 90 921 58 439 21 661
Zysk (strata) netto 244 580 90 921 58 439 21 661
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 82 875 353 450 19 802 84 205
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 70 078 (448 473) 16 744 (106 843)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (165 716) 77 788 (39 596) 18 532
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (12 762) (17 235) (3 049) (4 106)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 138 528 195 138 188 296 138 528 195 138 188 296
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 138 620 708 138 721 946 138 620 708 138 721 946
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,77 0,66 0,42 0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,76 0,66 0,42 0,16
Stan na dzień 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa 5 180 047 4 412 294 1 215 317 1 063 921
Zobowiązania długoterminowe 165 476 242 580 38 823 58 492
Zobowiązania krótkoterminowe 4 228 797 3 722 716 992 140 897 646
Kapitał własny 785 774 446 999 184 354 107 783
Kapitał podstawowy 138 681 138 428 32 537 33 379
Liczba akcji zwykłych 138 680 636 138 427 636 138 680 636 138 427 636
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 554 136 139 577 136 139 554 136 139 577 136
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,67 3,23 1,33 0,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,63 3,20 1,32 0,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 109 451,45 124 465,44 25 678,96 30 011,92
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,79 0,90 0,19 0,22
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
EUROCASHSAJEDNOSTKOWYRAPORTROCZNY_2014.pdf Jednostkowy Raport Roczny Eurocash S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4kejyk

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROCASH SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROCASH | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-052 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiśniowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 658 33 01 | | 061 658 33 04 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | eurocash@eurocash.com.pl | | www.eurocash.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 779-19-06-082 | | 631008941 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Luis Amaral Prezes Zarządu
2015-03-27 Rui Amaral Członek Zarządu Dyrektor Generalny
2015-03-27 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu
2015-03-27 Pedro Martinho Członek Zarządu
2015-03-27 Katarzyna Kopaczewska Członek Zarządu Dyrektor Personalny
2015-03-27 Jacek Owczarek Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
2015-03-27 Carlos Saraiva Członek Zarządu
2015-03-27 David Boner Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4kejyk

Podziel się opinią

Share
d4kejyk
d4kejyk