Trwa ładowanie...
d4enjyu
espi

EUROCENT - Przekazanie tekstu jednolitego Statutu Spółki (25/2014) - EBI

EUROCENT - Przekazanie tekstu jednolitego Statutu Spółki (25/2014)
Share
d4enjyu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie tekstu jednolitego Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Emitent?), w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym, tj. 22 lipca 2014 roku, postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 lipca 2014 roku o rozszerzeniu przedmiotu działalności o trzy nowe punkty PKD, zgodnie z uchwałą nr 18 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 25 czerwca 2014 r., w załączeniu przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki. § 6 Statutu Dotychczasowe brzmienie: ?Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 2. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 3. PKD 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 4. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie, 5. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 6. PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne, 7. PKD 56.30.Z -
Przygotowywanie i podawanie napojów, 8. PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 9. PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 10. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 11. PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 12. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 13. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 14. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 15. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 16. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 17. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 18. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 19. PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, 20. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 21. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 22. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 23. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 24. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 25. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 26. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 27. PKD 66.22.Z ? Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych? Nowe brzmienie: ?Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 2. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 3. PKD 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i
pola namiotowe, 4. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie, 5. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 6. PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne, 7. PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, 8. PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 9. PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 10. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 11. PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 12. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 13. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 14. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 15. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 16. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 17. PKD
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 18. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 19. PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 20. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 21. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 22. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 23. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 24. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 25. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 26. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 27. PKD 66.22.Z ? Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 28. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe, 29. PKD 47.91.Z-
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 30. PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.? Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 oraz § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | StatutEUROCENTSAtekstjednolity-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Kolawa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4enjyu

Podziel się opinią

Share
d4enjyu
d4enjyu