Trwa ładowanie...
du5ird9
du5ird9
espi

EUROMARK POLSKA S.A. - Wykaz raportów bieżących oraz okresowych przekazanych do publicznej wiadom...

EUROMARK POLSKA S.A. - Wykaz raportów bieżących oraz okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011/2012. (54/2012)
Share
du5ird9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROMARK POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz raportów bieżących oraz okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011/2012. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Euromark Polska S.A. przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011/2012 tj. w okresie od 01.09.2011 do 31.08.2012. Oryginały raportów dostępne są w siedzibie Zarządu w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 244A. Ponadto treść raportów jest umieszczona na stronie internetowej Spółki: www.euromark.pl Zarząd Euromark Polska S.A. zwraca jednocześnie uwagę, iż informacje zawarte w niektórych z wymienionych raportów obecnie mogą być już nieaktualne. Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011/2012 tj. okresie 01.09.2011-31.08.2012. RAPORTY BIEŻĄCE Nr Data Temat 15/2011 2011-09-08 Wyniki sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2011 roku 16/2011 2011-09-30 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym
2011/2012 17/2011 2011-10-10 Wyniki sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2011 roku 18/2011 2011-11-10 Wyniki sprzedaży osiągnięte w październiku 2011 roku 19/2011 2011-11-30 Wykaz raportów bieżących oraz okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2010/2011. 20/2011 2011-12-09 Wyniki sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2011 roku 21/2011 2011-12-16 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euromark Polska S.A. 22/2011 2011-12-16 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. w dniu 13 stycznia 2012 r. 1/2012 2012-01-10 Wyniki sprzedaży osiągnięte w grudniu 2011 roku 2/2012 2012-01-13 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. w dniu 13 stycznia 2012r. 3/2012 2012-01-17 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Euromark Polska S.A. w dniu 13 stycznia 2012r. 4/2012 K 2012-01-20 Korekta omyłek pisarskich w Informacji dodatkowej do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Euromark
Polska" S.A. oraz pozostałych informacjach do rozszerzonego skonsolidowanego raportu "Euromark Polska" S.A. za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 5/2012 2012-01-30 Wybór biegłego rewidenta 6/2012 2012-01-31 Zawarcie z Millennium Bank S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych 7/2012 2012-02-10 Wyniki sprzedaży osiągnięte w styczniu 2012 roku 7/2012 K 2012-02-13 Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 7/2012 8/2012 2012-02-29 Zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do umowy kredytu 9/2012 2012-03-05 Wyniki sprzedaży osiągnięte w lutym 2012 roku 10/2012 2012-03-09 Zawarcie z Millennium Bank S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych 11/2012 2012-03-15 Ustanowienie zastawu na aktywach 12/2012 2012-03-23 Rezygnacja Prezesa Zarządu "Euromark Polska" S.A. 13/2012 2012-03-26 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z planowanym objęciem stanowiska Prezesa Zarządu 14/2012 2012-03-28 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euromark Polska S.A. na dzień 27 kwietnia 2012 roku. 15/2012
2012-03-28 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 roku. 16/2012 2012-04-10 Wyniki sprzedaży osiągnięte w marcu 2012 roku 17/2012 2012-04-27 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Euromark Polska" S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 roku 18/2012 2012-04-27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Euromark Polska S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 roku 19/2012 2012-04-27 Powołanie członka Rady Nadzorczej "Euromark Polska" S.A 20/2012 2012-04-27 Powołanie Prezesa Zarządu "Euromark Polska" S.A. 21/2012 2012-05-10 Wyniki sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2012 roku 22/2012 2012-05-18 Podpisanie ugody w sprawie umowy sprzedaży praw do znaku towarowego Alpinus 23/2012 2012-05-23 Powołanie członka Zarządu "Euromark Polska" S.A. 24/2012 2012-06-08 Wyniki sprzedaży osiągnięte w maju 2012 roku 25/2012 2012-06-15 Rezygnacja Członka Zarządu "Euromark Polska" S.A. 26/2012 2012-07-10 Wyniki sprzedaży osiągnięte w
czerwcu 2012 roku 27/2012 2012-08-10 Wyniki sprzedaży osiągnięte w lipcu 2012 roku 28/2012 2012-08-24 Zawiadomienie z ING TFI S.A. o zmianie udziału ogólnej liczby głosów w Spółce 29/2012 2012-08-27 Porozumienie pomiędzy Euromark Polska SA a Bankiem Millenium SA (uzupełnienie raportu bieżącego przekazane w dniu 3 września 2012) 30/2012 2012-08-31 Rezygnacja Członka Zarządu "Euromark Polska" S.A. RAPORTY OKRESOWE Data Formularz Tytuł raportu 2011-11-21 R Jednostkowy raport roczny Euromark Polska S.A. za rok obrotowy 2010/2011 obejmujący okres od 2010-03-01 do 2011-08-31 2011-11-21 RS Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy 2010/2011 obejmujący okres od 2010-03-01 do 2011-08-31 2012-01-16 QSr Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 obejmujący okres od 2011-09-01 do 2011-11-31 2012-04-30 PSr Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2011/2012 obejmującego okres od 2011-09-01 do 2012-02-29 2012-07-16 QSr
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2011/2012, obejmującego okres od 2012-03-01 do 2012-05-31 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | According to art. 65 item 1 of the Act dated 29 July 2005 on Public offering and conditions of introduction of financial instruments to the trade market, the Management Board of Euromark Polska S.A. presents a list of current and periodic reports published in the financial year 2011/2012, i.e. in the period from 01.09.2011 – 31.08.2012.List of current and periodic reports published by Euromark Polska S.A. in the financial year 2011/2012 i.e. in the period from 01.09.2011 – 31.08.2012. CURRENT REPORTS No. Date Subject 15/2011 2011-09-08 Sales results for August 2011 16/2011 2011-09-30 Schedule of periodic reports to be published in the financial year 2011/2012 17/2011 2011-10-10 Sales results for September 2011 18/2011 2011-11-10 Sales results for October 2011 19/2011 2011-11-30 List of current and periodic reports published in the financial year 2010/2011 20/2011 2011-12-09 Sales results for November 2011 21/2011 2011-12-16 Announcement and agenda of the General Meeting of Shareholders of Euromark Polska
S.A. 22/2011 2011-12-16 Drafts of resolutions for the General Meeting of Shareholders of Euromark Polska S.A. on 13th January 2012 1/2012 2012-01-10 Sales results for December 2011 2/2012 2012-01-13 Resolutions adopted at the General Meeting of Shareholders of Euromark Polska S.A. on 13th January 2012 3/2012 2012-01-17 List of Shareholders holding at least 5 % of votes at the Ordinary General Shareholders Meeting of Euromark Polska S.A. held on 13th January 2012 4/2012 K 2012-01-20 Correction of the editorial mistakes in the Additional Information to the condensed consolidated financial statement of „Euromark Polska” S.A. and remaining information to the extended consolidated report of „Euromark Polska” S.A. for the I quarter of financial year 2011/2012 5/2012 2012-01-30 Appointing the certified auditor 6/2012 2012-01-31 Concluding annexes to two loan contracts with Millennium Bank S.A. 7/2012 2012-02-10 Sales results for January 2012 7/2012 K 2012-02-13 Correction of editorial mistake in current report
7/2012 8/2012 2012-02-29 Concluding annex to the loan contract with BNP Paribas Bank Polska S.A. 9/2012 2012-03-05 Sales results for February 2012 10/2012 2012-03-09 Concluding annexes to two loan contracts with Millennium Bank S.A. 11/2012 2012-03-15 Establishment of a pledge on the assets 12/2012 2012-03-23 Resignation of the President of the Management Board Euromark Polska S.A. 13/2012 2012-03-26 Resignation of the Chairman of the Supervisory Board due to the planned accession to the office of President of the Management Board 14/2012 2012-03-28 Announcement and agenda of the Extraordinary Meeting of Shareholders of Euromark Polska S.A. scheduled for 27th April 2012. 15/2012 2012-03-28 Drafts of resolutions for the Extraordinary Meeting of Shareholders of Euromark Polska S.A. on 27th April 2012. 16/2012 2012-04-10 Sales results for March 2012 17/2012 2012-04-29 Resolutions adopted at the Extraordinary Meeting of Shareholders of Euromark Polska S.A. on 27th April 2012. 18/2012 2012-04-29 List of
Shareholders holding at least 5 % of votes at the Extraordinary Meeting of Shareholders of Euromark Polska S.A. held on 27th April 2012. 19/2012 2012-04-27 Appointment of the Supervisory Board member of „Euromark Polska” S.A. 20/2012 2012-04-27 Appointment of the Management Board President of „Euromark Polska” S.A. 21/2012 2012-05-10 Sales results for April 2012 22/2012 2012-05-18 Signature of a settlement agreement relative to the Alpinus trademark sales agreement 23/2012 2012-05-23 Appointment of the Management Board member of „Euromark Polska” S.A. 24/2012 2012-06-08 Sales results for May 2012 25/2012 2012-06-15 Resignation of the Member of the Management Board Euromark Polska S.A. 26/2012 2012-07-10 Sales results for June 2012 27/2012 2012-08-10 Sales results for July 2012 28/2012 2012-08-24 Notice of ING TFI S.A. on the change of the total number of votes in the Company 29/2012 2012-08-27 Agreement between Euromark Polska SA and Bank Millennium S.A. (supplement to the current report was published on 3rd
September 2012.) 30/2012 2012-08-31 Resignation of the Member of the Management Board of Euromark Polska S.A. INTERIM REPORTS Date Form Title of the report 2011-11-21 R Standalone annual report of Euromark Polska S.A for the financial year 2010/2011 covering the period from 2010-03-01 to 2011-08-31 2011-11-21 RS Consolidated annual report of Euromark Capital Group for the financial year 2010/2011 covering the period from 2010-03-01 to 2011-08-31 2012-01-16 QSr Consolidated quarterly report for I quarter of the financial year 2011/2012 covering the period from 2011-09-01 to 2011-11-31 2012-04-30 PSr Consolidated half-year report for the first half of the financial year 2011/2012 covering the period from 2011-09-01 to 2012-02-29 2012-07-16 Qsr Consolidated quarterly report for III quarter of the financial year 2011/2012 covering period from 2012-03-01 to 2012-05-31 | |

du5ird9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Euromark Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROMARK POLSKA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-152 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modlińska 244A
(ulica) (numer)
022 767 37 00 022 767 37 09
(telefon) (fax)
sekretariat@euromark.pl www.euromark.pl
(e-mail) (www)
5260017939 010329011
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Timothy Mark Roberts Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5ird9

Podziel się opinią

Share
du5ird9
du5ird9