Trwa ładowanie...
d49uo06
d49uo06
espi

EUROSNACK S.A. - Rejestracja przez Sąd połączenia (scalenia) akcji Spółki (9/2015) - EBI

EUROSNACK S.A. - Rejestracja przez Sąd połączenia (scalenia) akcji Spółki (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d49uo06

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd połączenia (scalenia) akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 maja 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian w Statucie Spółki w zakresie liczby akcji w poszczególnych seriach w związku z ich połączeniem (scaleniem). W wyniku rejestracji zmiany, wartość nominalna akcji Spółki została podwyższona z 0,10 zł (dziesięć groszy) do 1,00 zł (jeden złoty), przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 40.465.800 do 4.046.580 sztuk, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji). W związku z powyższym § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie: ?§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.046.580zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000, 2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset
siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570, 3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000, 4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420, 5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000, 6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850, 7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350, 8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja.? Po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba głosów, wynikająca
ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 4.046.580 głosów. O dalszych etapach procedury scalania akcji Spółka będzie informowała w odrębnych raportach. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49uo06

Podziel się opinią

Share
d49uo06
d49uo06