Trwa ładowanie...
d45ymvl
espi

EUROTEL S.A. - Obrót akcjami przez członka organu zarządzającego Emitenta. (5/2013)

EUROTEL S.A. - Obrót akcjami przez członka organu zarządzającego Emitenta. (5/2013)
Share
d45ymvl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obrót akcjami przez członka organu zarządzającego Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 25 stycznia 2013 roku wpłynęła do Spółki informacja od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Emitenta o dokonanej transakcji na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej na GPW mającej za przedmiot sprzedaż w dniu: 14.12.2012 r 1200 sztuk akcji Spółki za średnią cenę jednostkową 17,25 zł., sprzedane akcje w ilości 1 200 sztuk, za średnią cenę jednostkową 17,25 zł. stanowią 0,032% kapitału zakładowego Spółki. Obecnie członek Zarządu posiada 130 900 szt. akcji co stanowi 3,49% udziału w kapitale Spółki i daje prawo do
130 900 głosów tj. 3,49 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Myśliwska 21
(ulica) (numer)
058 5203819 - 20 058 5203819 w 202
(telefon) (fax)
gdansk@eurotel.pl www.eurotel.pl
(e-mail) (www)
5861584525 191167690
(NIP) (REGON)
d45ymvl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2013-01-25 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45ymvl

Podziel się opinią

Share
d45ymvl
d45ymvl