Trwa ładowanie...
d41hiqj
d41hiqj
espi

EUROTEL S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

EUROTEL S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
d41hiqj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
Grupy kapitałowej Eurotel S.A. półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 442 52 696 13 597 13 283
Zysk brutto 4 448 4 006 1 053 1 010
Zysk netto, razem 3 557 3 220 842 812
Zysk netto przyp. Akcjonariuszom Jedn.Dominującej 3 319 3 069 786 774
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 2 496 5 451 - 591 1 374
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 1 828 - 293 - 433 - 74
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 4 181 - 581 - 990 - 146
Przepływy pieniężne netto, razem - 8 505 4 577 - 2 013 1 154
Aktywa, razem 69 997 54 224 16 426 13 602
Zobowiązania 34 151 20 741 8 014 5 203
Kapitał własny ogółem 35 846 33 483 8 412 8 399
Kapitał własny przypad.Akcjonariuszom Jed.Dominujacej 34 828 33 000 8 173 8 278
Kapitał akcyjny 750 750 176 188
Liczba akcji(w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,89 0,82 0,21 0,21
Własność księgowa na jedną akcję ( w zł / EUR) 9,29 8,80 2,18 2,21
Dane porównawcze Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. na koniec poprzedniego roku obrotowego zaprezentowano w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym strona 25.Wybrane dane finansowe Eurotel S.A. na dzień 30.06.2012 roku, 31.12.2011 roku oraz 30.06.2011 roku zaprezentowano w Skróconym sprawozdaniu finansowym strona 22.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-08-29
Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-126 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Myśliwska 21
(ulica) (numer)
058 5203819 - 20 058 5203819 w 202
(telefon) (fax)
gdansk@eurotel.pl www.eurotel.pl
(e-mail) (www)
5861584525 191167690
(NIP) (REGON)
"NORD" Kancelaria Biegłych rewidentów Czyżewska, Orłowska Sp. p.
(podmiot uprawniony do badania)
d41hiqj

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport śródroczny 2012.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za I półrocze 2012 roku.
Jednostkowy raport półroczny 2012 r.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Eurotel S.A. za I półrocze 2012 roku.
Sprawozdanie Zarządu z działaności za I pół.2012r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za I półrocze 2012 roku.
Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu finansowym.pdf Oświadczenie Zarządu dot. sporządzonych sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2012 roku.
Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawionym do badania.pdf Oświadczenie Zarządu dot. podmiotu uprawnionego do przegladu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2012 roku.
Raport Biegłego z przeglądu - jednostkowe 2012.pdf Raport Biegłego z przegladu jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. za I połrocze 2012 roku.
Raport Biegłego z przeglądu - skonsolidowane 2012.pdf Raport Biegłego z przegladu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za I połrocze 2012 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2012-08-29 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41hiqj

Podziel się opinią

Share
d41hiqj
d41hiqj