Trwa ładowanie...
d2ncof8

EZO S.A. - Raport miesięczny EZO S.A. za marzec 2015 roku (21/2015) - EBI

EZO S.A. - Raport miesięczny EZO S.A. za marzec 2015 roku (21/2015)

Share
d2ncof8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 21 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny EZO S.A. za marzec 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2015 roku. I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta. W miesiącu marcu 2015 roku, Emitent kontynuował realizację działania nr 9 inwestycji w Starachowicach o wartości 12,9 mln zł netto, polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych oraz urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Jest to ostatnie działanie w ramach tego projektu. Dotychczas poniesione nakłady na realizację inwestycji w Starachowicach wynoszą 58,4 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w Starachowicach to czerwiec 2015 r. W miesiącu marcu 2015 roku, Emitent kontynuował także realizację ostatniego działania inwestycji w
Pionkach o wartości 17,4 mln zł netto polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych oraz urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład budowanego zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych. Spółka dotychczas zaangażowała w realizację tego projektu kwotę 55,0 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w Pionkach to kwiecień 2015 r. Ponadto, w miesiącu marcu 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała prace rozruchowo-montażowe w zakładzie recyklingu odpadów opakowaniowych w Toruniu. Inwestycja została odebrana i posiada prawomocne pozwolenie na użytkowanie. W dniu 3 marca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/03/2015 w sprawie przyjęcia Warunków Emisji Obligacji zamiennych, kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji o wartości do 9.000.000 złotych zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 marca 2015 r. Zgodnie z przyjętymi
Warunkami Emisji, Obligacje emitowane w ramach programu emisji są obligacjami na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Obligacje są obligacjami kuponowymi, zamiennymi i zabezpieczonymi. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach: serii D oraz serii E w łącznej liczbie nie większej niż 90 (dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej i emisyjnej po 100.000,00 (sto tysięcy) złotych każda i łącznej wartości nominalnej i emisyjnej nie wyższej niż 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 12% (dwanaście procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji, w okresie począwszy od Dnia Emisji Obligacji do dnia 30.03.2017 oraz według stałej stopy procentowej w wysokości 6% (sześć procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji, w okresie począwszy od dnia 31.03.2017 do dnia 29.09.2017. Wykup Obligacji przez Spółkę nastąpi w dniu 30 września 2017 r. Począwszy od dnia 31 marca 2017 r. Obligatariusz jest uprawniony do
złożenia żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub określonej liczby Obligacji, a Emitent jest zobowiązany do dokonania wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariusza. Każda Obligacja uprawnia do objęcia 5.000 (pięciu tysięcy) akcji serii H Emitenta. W dniu 16 marca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 5/03/2015 w sprawie przydziału zabezpieczonych obligacji zamiennych serii D, na podstawie której przydzielonych zostało 40 (czterdzieści) obligacji serii D o numerach od 001 do 040 zamiennych na akcje serii H Spółki o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 4,0 mln zł (cztery miliony złotych). Dzień Emisji Obligacji Serii D został określony na 13 marca 2015 r. W dniu 17 marca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 6/03/2015 w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela Serii F. Przedmiotem emisji jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300 (trzysta) obligacji zwykłych Serii F Spółki (?Obligacje?) o
wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda. Obligacje emitowane będą jako obligacje na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu. Obligacje zostaną wyemitowane jako Obligacje niezabezpieczone w chwili wydania. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% (osiem procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia przydziału. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r. W dniu 24 marca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 8/03/2015 w sprawie przydziału niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii F, na podstawie której przydzielonych zostało 275 (dwieście siedemdziesiąt pięć) obligacji serii F o numerach od 001 do 275 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 tys. zł (sto tysięcy złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 27,5 mln zł (dwadzieścia siedem
milionów pięćset tysięcy złotych). Ponadto, w dniu 24 marca 2015 r. Agent Emisji Obligacji zamiennych na akcje serii F, Alior Bank S.A. wykreślił z Ewidencji następujące Obligacje Emitenta nabyte w celu umorzenia: 70 sztuk obligacji serii EZO290917OZ01 o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 PLN, 50 sztuk obligacji serii EZO061017OZ01 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN, 70 sztuk obligacji serii EZO131017OZ01 o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 PLN, co łącznie daje 190 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 19.000.000 PLN, które zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu EZO S.A. nr 9/03/2015 z dnia 24 marca 2015 r. uległy umorzeniu. W dniu 31 marca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 11/03/2015 w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela Serii G. Przedmiotem emisji jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 100 (sto) obligacji zwykłych Serii G Spółki (?Obligacje?) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda. Obligacje
emitowane będą jako obligacje na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu. Obligacje zostaną wyemitowane jako Obligacje niezabezpieczone w chwili wydania. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% (osiem procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia przydziału. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r. Przyjmowanie zapisów na Obligacje od inwestorów rozpoczęło się w dniu 31 marca 2015 r. i zakończy się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 15:00. Ponadto, w dniu 31 marca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 12/03/2015 w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela Serii H. Przedmiotem emisji jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 100 (sto) obligacji zwykłych Serii H Spółki (?Obligacje?) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda. Obligacje
emitowane będą jako obligacje na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu. Obligacje zostaną wyemitowane jako Obligacje niezabezpieczone w chwili wydania. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 10% (dziesięć procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia przydziału. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r. Przyjmowanie zapisów na Obligacje od inwestorów rozpoczęło się w dniu 31 marca 2015 r. i zakończy się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 15:00. II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w marcu 2015 r. W miesiącu marcu 2015 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe: 1. Raporty opublikowane w systemie EBI: ? RB nr 8/2015 ? Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 02.03.2015 r., ? RB nr 9/2015 ? Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji
obligacji zamiennych na akcje serii H, ? RB nr 10/2015 ? Raport miesięczny EZO S.A. za luty 2015 roku, ? RB nr 11/2015 ? Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału obligacji serii D zamiennych na akcje serii H, ? RB nr 12/2015 ? Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji obligacji serii F, ? RB nr 13/2015 ? Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału obligacji serii F, ? RB nr 14/2015 ? Umorzenie Obligacji zamiennych na akcje serii F. 2. Raporty opublikowane w systemie ESPI: ? RB-W_ASO 5/2015 ? Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 2 marca 2015 roku. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu marcu 2015 r. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w kwietniu 2015 r. 1. W dniu 1 kwietnia 2015 r. została podjęta Uchwała Zarządu Emitenta w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I. 2. W dniu 1 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa nabycia nieruchomości zabudowanej w Pionkach. 3. W dniu 2 kwietnia 2015 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 313/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.125.00 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 4. W dniu 13 kwietnia 2015 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za marzec 2015 roku. 5. W dniu 14 kwietnia 2015 r. nastąpi pierwszy dzień notowań na rynku NewConnect 1.125.000 akcji serii F. 6. W dniu 20 kwietnia 2015 r. nastąpi przydział obligacji serii G i H. Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Fenicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8