Trwa ładowanie...
d4l0vky
d4l0vky
espi

FAM - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (40/2012)

FAM - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (40/2012)
Share
d4l0vky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2012r. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera ???????????.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki uchwala co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał §1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: 1??????????. 2??????????. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Przyjecie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, 2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku, 3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, 4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 rok, 5)podziału zysku z lat ubiegłych, 6)podziału zysku netto za 2011 rok, 7)udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku. 8.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, 2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku, 3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, 4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 rok, 5)podziału zysku z lat ubiegłych, 6)podziału zysku netto za 2011 rok, 7)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, 8)udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku, 9)udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku. 10.Zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa
Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2011 obejmującego: 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2.sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 137.825 tys. zł (sto trzydzieści siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy); 3.sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.127 tys. zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy); 4.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.127 tys. zł (jeden milion sto
dwadzieścia siedem tysięcy); 5.sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 532 tys. zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące); 6.dodatkowe informacje i objaśnienia; - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 obejmującego: 1.wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie
aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 169.519 tys. zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy); 3.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 33 tys. zł (trzydzieści trzy tysiące); 4.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 654 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące); 5.skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.159 tys. zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy); 6.dodatkowe informacje i objaśnienia; - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa
Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie podziału zysku z lat ubiegłych Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w kwocie 402.221,61 zł (czterysta dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2011 rok w kwocie 1.126.622,57
zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zielińskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu
spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Zielińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 25 listopada 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Litwińskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej:
Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
(dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Leśniakowi Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kwiecień Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kwiecień Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SRN.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
FAM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Avicenny 16
(ulica) (numer)
71-38-39-905 71-38-39-906
(telefon) (fax)
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
(e-mail) (www)
875-000-27-63 870260262
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0vky

Podziel się opinią

Share
d4l0vky
d4l0vky