Trwa ładowanie...
d1ydo32
d1ydo32
espi

FAM - Złożenie zapisu na sprzedaż akcji własnych Spółki w ramach wezwania (4/2015)

FAM - Złożenie zapisu na sprzedaż akcji własnych Spółki w ramach wezwania (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ydo32

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie zapisu na sprzedaż akcji własnych Spółki w ramach wezwania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382 j.t.), Zarząd spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?Spółka?) informuje, iż na podstawie umocowania zawartego w: 1) uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 września 2011 r. w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego (której treść została podana do publicznej wiadomości w dniu 16 września 2011 r. za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 44/2011, dalej jako ?Uchwała?) oraz 2) przyjętych w dniu 25 kwietnia 2012 r. Szczegółowych Zasadach Programu Skupu Akcji Własnych Spółki (opublikowanych w dniu 25 kwietnia 2012 r. za pośrednictwem raportu bieżącego
Spółki nr 16/2012, dalej jako ?Zasady Programu?), w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone w dniu 12 grudnia 2014 r. przez Pana Grzegorza Bielowickiego, Pana Andrzeja Różyckiego oraz Pana Tomasza Firczyka (dalej jako ?Wezwanie?), w dniu 19 stycznia 2015 r. Spółka złożyła zapis na sprzedaż wszystkich posiadanych przez nią akcji własnych (dalej jako ?Zapis?), tj. sprzedaż 1.118.059 (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,29 zł każda akcja, reprezentujących 3,51% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 1.118.059 (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,51% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej łącznie jako ?Akcje?). Łączna wartość nominalna Akcji wynosi 324.237,11 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 11/100). Wszystkie Akcje objęte złożonym Zapisem zostały nabyte przez
Spółkę w wyniku realizacji upoważnienia wyrażonego w Uchwale oraz zgodnie z Zasadami Programu. W ocenie Zarządu Spółki sprzedaż Akcji w ramach Wezwania pozwoli Spółce w krótkim czasie pozyskać dodatkowe środki finansowe, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie jej zadłużenia kredytowego, co wpłynie na poprawę sytuacji bilansowej Spółki. Zaoferowana w Wezwaniu cena za jedną akcje Spółki wynosi 0,54 zł. W efekcie, w przypadku zbycia przez Spółkę w Wezwaniu wszystkich Akcji objętych Zapisem, łączna cena sprzedaży wyniesie 603.751,86 zł (słownie: sześćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 86/100). Zarząd Spółki wyjaśnia dodatkowo, iż z uwagi na możliwość przeprowadzenia redukcji zapisów złożonych w ramach Wezwania, ostateczna liczba akcji własnych Spółki zbytych w związku ze złożonym Zapisem może ulec zmniejszeniu. Dokładna liczba akcji własnych Spółki zbyta na podstawie Zapisu zostanie przedstawiona za pośrednictwem odpowiedniego raportu bieżącego Spółki. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt.
1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
FAM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Avicenny 16
(ulica) (numer)
71-38-39-905 71-38-39-906
(telefon) (fax)
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
(e-mail) (www)
875-000-27-63 870260262
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2015-01-20 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ydo32

Podziel się opinią

Share
d1ydo32
d1ydo32