Trwa ładowanie...
d2mmilv

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Węglową (7/2015)

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Węglową (7/2015)

Share
d2mmilv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Węglową | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 18 czerwca 2014 r., tj. opublikowania raportu bieżącego nr 30/2014, zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% sumy skonsolidowanych przychodów Grupy FAMUR z ostatnich czterech kwartałów i tym samym spełnia kryterium uznania za znaczącą umowę. Łączna wartość netto umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 18 czerwca 2014 r. do 9 marca 2015 r. wynosi 71.955.675,28 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na 9 grudnia 2014 r. zawarta pomiędzy FAMUR S.A. (?Wykonawca?) a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (?Zamawiający?) na kwotę netto 31.822.685,85 zł. Przedmiotem umowy jest świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zmiennych, podzespołów i zespołów dla kombajnów chodnikowych produkcji REMAG S.A. i FAMUR S.A. dla Zakładów JSW S.A. (?Umowa?) w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy wg potrzeb poszczególnych
Zakładów Zamawiającego. Wykonawca na podstawie pisemnych zamówień Zakładu Logistyki Materiałowej (ZLM) Zamawiającego każdorazowo dostarczy na swój koszt części zamienne, podzespoły i zespoły do magazynów ZLM wskazanych w zamówieniu w terminie do 30 dni od otrzymania zamówienia lub w innych terminach wzajemnie uzgodnionych. Należności z tytułu umowy regulowane będą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w terminie do 120 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Strony ustaliły następujące kary umowne, których maksymalna wartość może przekroczyć 10% wartości kontraktu: - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% ceny (brutto) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowych w przypadku znacznego naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, przepisów BHP zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub
niedotrzymania warunków Umowy w zakresie rzeczowym. W tym przypadku zostanie naliczona kara umowna w stosunku do Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Suma przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, będąca podstawą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, wynosi 708.772,66 tys. zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmilv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 359 63 00 | | +48 32 359 66 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-62-46 | | 270641528 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2015-03-09 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmilv

Podziel się opinią

Share
d2mmilv
d2mmilv