Trwa ładowanie...
d1hb6gc
espi

FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. (58/2011)

FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. (58/2011)

Share
d1hb6gc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Famur S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 15 listopada 2011r tj. opublikowania raportu bieżącego nr 55/2011 zawarły z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 września 2011, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę. Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął widomość w okresie od 15 listopada 2011r. do dnia 2 grudnia 2011r. wynosi 55.676.900 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 15 listopada 2011r. zawarta pomiędzy konsorcjum Spółek Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. i Towarzystwem Leasingowym K4 TDJ FINANCE Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. na kwotę netto 41.912.928,52 zł ( raty kapitałowe + odsetki). Podpisana umowa wpłynęła
do spółki 24 listopada 2011r. Przedmiotem umowy jest leasing finansowy 150 sztuk fabrycznie nowych sekcji obudów zmechanizowanych do eksploatacji w ścianach zawałowych dla KWK Mysłowice-Wesoła. Strony ustaliły termin dostawy do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Okres trwania leasingu został określony na 48 miesięcy. Płatność I raty nastąpi w terminie 90 dni od momentu otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru technicznego, który nastąpi na dole kopalni po zmontowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy w terminie do 60 dni od podpisania protokołu kompletności dostaw. Pozostałe raty będą płatne w okresach miesięcznych. Cześć odsetkowa raty ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększaną o marżę. Podatek VAT zostanie zapłacony Wykonawcy w 3 równych ratach wraz z pierwszymi trzema ratami leasingowymi. W momencie uregulowania ostatniej raty leasingowej nastąpi przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego. Na przedmiot umowy wykonawca
udziela gwarancji od 12 do 60 miesięcy w zależności od poszczególnych elementów. W umowie ustalono, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy lub w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, jednak nie więcej niż 10% wartości netto umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki w przyjęciu przedmiotu umowy. Strony zachowały prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksy Cywilnego. Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 448.367 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2011r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hb6gc

| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3596300 | | 032 3596677 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340126246 | | 270641528 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2011-12-02 Ireneusz Tomecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hb6gc

Podziel się opinią

Share
d1hb6gc
d1hb6gc