Trwa ładowanie...
dp07itm

FASING - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

FASING - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
dp07itm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Raport jednostkowy 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 107503 93189 25758 22509
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11501 8872 2756 2143
Zysk (strata) brutto 8722 8250 2090 1993
Zysk (strata) netto 7069 5692 1694 1375
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11133 11855 2667 2863
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14840 -3872 -3556 -935
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4958 -7329 1188 -1770
Przepływy pieniężne netto, razem 1251 654 300 158
Aktywa razem 136162 126315 33306 28599
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72401 67759 17710 15341
Zobowiązania długoterminowe 14362 9282 3513 2102
Zobowiązania krótkoterminowe 53432 54156 13070 12261
Kapitał własny 63761 58556 15596 13258
Kapitał zakładowy 8731 8731 2136 1977
Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,28 1,83 0,56 0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 20,52 18,84 5,02 4,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,60 0,20 0,15 0,05
Raport skonsolidowany 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 209522 190145 50202 45928
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19925 17728 4774 4282
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16962 16829 4064 4065
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 13312 13227 3190 3195
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli 984 1721 236 416
Inne całkowite dochody 1798 4660 431 1126
Łączne całkowite dochody 15110 17887 3620 4320
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 13037 14154 3124 3419
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 2073 3733 497 902
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17578 18121 4212 4377
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16772 -7116 -4019 -1719
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -758 -10404 -182 -2513
Przepływy pieniężne netto, razem 48 601 12 145
Aktywa razem 218714 215421 53499 48773
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 102427 107754 25054 24396
Zobowiązania długoterminowe 24321 21902 5949 4959
Zobowiązania krótkoterminowe 73192 82302 17903 18634
Kapitał własny 116287 107667 28445 24377
Kapitał zakładowy 8731 8731 2136 1977
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 89309 80748 21846 18282
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 26978 26919 6599 6095
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 12328 11506 2954 2779
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli 984 1 721 236 416
Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,97 3,70 0,95 0,89
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 37,42 34,65 9,15 7,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,60 0,20 0,15 0,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Q20124.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
QS20124.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
INFORMACJA DODATKOWA IV kw. 2012r..pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FASING | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Modelarska | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 735 00 00 | | 032 258-22-66 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | fasing@fasing.com.pl | | www.fasing.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 634-025-76-23 | | 271569537 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2013-02-28 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Grażyna Dudek Prokurent, Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

Podziel się opinią

Share
dp07itm
dp07itm