Trwa ładowanie...
d3cr21b
espi

FASING - Transakcje z podmiotem dominującym na wartość umowy znaczącej. (24/2011)

FASING - Transakcje z podmiotem dominującym na wartość umowy znaczącej. (24/2011)
Share
d3cr21b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje z podmiotem dominującym na wartość umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 maja 2011 roku Spółka skierowała do Spółki KARBON 2 Sp. z o.o. dwa zamówienia na łączną wartość 370,2 tys zł., przedmiotem których jest walcówka. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkakrotnych zamówień w okresie od dnia 28 stycznia 2011 roku tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 8/2011 do dnia 23 maja 2011 roku wynosi 5.700,0 tys. zł. Przedmiotem zamówień jest materiał bezpośrednio-produkcyjny tj. walcówka i pręty walcowane. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie na pręty walcowane z dnia 9 maja 2011 roku na wartość 1.102,9 tys. zł. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka Grupa Kapitałowa FASING SA złożyła do KARBON 2 Sp. z o.o. zamówienia (włączając powyższe) o łącznej wartości 21.481,7 tys. zł., przedmiotem których był materiał bezpośrednio-produkcyjny tj. walcówka i pręty walcowane. Natomiast Spółka KARBON 2 Sp. z
o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy skierowała zamówienia do FASING SA na łączną wartość 149,1 tys. zł, przedmiotem których był zakup złomu stalowego. Transakcje zawarte ze Spółka KARBON 2 Sp. z o.o. mają charakter transakcji handlowych nie odbiegających od standardów rynkowych i nie zawierają klauzuli dotyczących kar umownych. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2011 r. wynosił 55.541,3 tys zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
2011-05-23 Grażyna Dudek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cr21b

Podziel się opinią

Share
d3cr21b
d3cr21b