Trwa ładowanie...
d2msec5
espi

FASING - Umowa agencyjna. (14/2012)

FASING - Umowa agencyjna. (14/2012)
Share
d2msec5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa agencyjna. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia 2012 roku, została przysłana droga elektroniczną do FASING SA podpisana przez Lowaken United International Co., Ltd. z siedzibą Beijing (Chiny) Umowa Agencyjna. Umowa Agencyjna (datowana 3 kwietnia 2012 roku) została zawarta pomiędzy Grupą Kapitałową FASING S.A (Zleceniodawca) a firmą Lowaken United International Co., Ltd (Agent Generalny) na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiotem umowy agencyjnej jest określenie zasad współpracy w zakresie promocji, działań marketingowych mających na celu rozszerzenie rynku zbytu oraz pośrednictwa Agenta w sprzedaży towarów oferowanych przez Grupę Kapitałową FASING SA na terytorium Chin. Wg zawartej umowy, rodzaj towarów oraz jego ilość i terminy dostaw będą każdorazowo określane w zamówieniach składanych przez Agenta Generalnego lub przez kontrahentów
pozyskanych przez Agenta. Strony umowy ustaliły, iż wysokość zakładanej sprzedaży w 2012 roku wyniesie równowartość 5,0 mln euro. Postanowienia odnośnie kar umownych: Agent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej: - w razie naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy handlowej określonego w § 13 niniejszej umowy kwoty 50,0 tys. euro za każde naruszenie, - w razie naruszenia zakazu konkurencji określonego w § 12 niniejszej umowy kwoty 100,0 tys. euro za każde naruszenie, Każda ze stron zobowiązana jest do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 10%% wartości określonej w kontrakcie w przypadku niezawarcia umowy z kontrahentem w wyniku zaniechania lub zaniedbania przez jedną ze stron jej obowiązków. Ewentualne kwestie sporne, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie, z poszanowaniem dobrych zwyczajów kupieckich. W razie braku kompromisu spory będą rozpatrywane przez wybrany przez Strony sąd międzynarodowy,
zgodnie z regułami obowiązującymi w tym sądzie. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.12.2011 r. wynosił 58.285,0 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu
2012-04-10 Grażyna Dudek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2msec5

Podziel się opinią

Share
d2msec5
d2msec5