Trwa ładowanie...
dymh955

FASING - Umowy znaczące. (10/2015)

FASING - Umowy znaczące. (10/2015)

Share
dymh955

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowy znaczące. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 marca 2015 roku wpłynęły do Spółki dwie umowy (datowane 17 marca 2015 roku) podpisane przez drugą stronę umowy - Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, na łączną wartość 11.739,3 tys. zł. brutto. Przedmiotem jednej z umów jest dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych, łańcuchów ogniwowych górniczych płaskich, ogniw złącznych uniwersalnych, ogniw złącznych poziomych, ogniw szybkozłącznych oraz zamków blokowych na wartość 6.308,4 tys. zł. brutto. Przedmiotem drugiej umowy jest dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych na wartość 5.430,9 tys. zł. brutto. Zgodnie z postanowieniami powyższych umów dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 18 miesięcy od daty zawarcia niniejszych umów. Dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ilości towaru, wymagane terminy oraz miejsca dostaw. Integralne części
umów stanowią: SIWZ z załącznikami, oferta Dostawcy oraz Ogólne Warunki Umów obowiązujących u Odbiorcy, w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane niniejszymi umowami. Odbiorca uprawniony jest do niewykonania umów w zakresie nieprzekraczającym 50% wartości brutto umowy. Niewykonanie przez Odbiorcę umowy w wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia dzisiejszego tj. 23 marca 2015 roku Spółka zawarła z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. umowy (włączając powyższe) na łączną wartość 13.722,2 tys. zł brutto. Umową o najwyższej wartości w tym okresie jest umowa opisana powyżej tj. umowa, która wpłynęła do Spółki 23 marca 2015 roku na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych, łańcuchów ogniwowych górniczych płaskich, ogniw złącznych uniwersalnych, ogniw złącznych poziomych, ogniw szybkozłącznych, zamków blokowych na wartość 6.308,4 tys. zł. brutto. Za kryterium
uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.12.2014r. wynosił 72.343,2 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FASING | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Modelarska | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 735 00 00 | | 032 258-22-66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | fasing@fasing.com.pl | | www.fasing.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-025-76-23 | | 271569537 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Grażyna Dudek Prokurent
2015-03-23 Stanisław Śwituła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955