Trwa ładowanie...
d1ci0mw
d1ci0mw
espi

FERRO S.A. - Raport roczny R 2014

FERRO S.A. - Raport roczny R 2014
Share
d1ci0mw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 166 953,7 165 003,3 39 852,4 39 183,9
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 965,3 8 974,9 2 617,5 2 131,3
Zysk (strata) brutto 21 402,5 10 129,4 5 108,8 2 405,5
Zysk (strata) netto 22 499,1 8 802,4 5 370,6 2 090,3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (28 311,3) 42 958,9 (6 758,0) 10 201,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21 230,3 3 783,2 5 067,7 898,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 791,2) (18 621,5) (6 633,9) (4 422,1)
Przepływy pieniężne netto, razem (34 872,3) 28 120,6 (8 324,1) 6 677,9
Aktywa, razem 231 876,1 231 381,3 54 401,6 55 792,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 407,2 75 477,7 16 987,8 18 199,7
Zobowiązania długoterminowe 13 383,5 19 772,3 3 140,0 4 767,6
Zobowiązania krótkoterminowe 59 023,7 55 705,4 13 847,9 13 432,1
Kapitał własny 159 468,9 155 903,6 37 413,8 37 592,5
Kapitał zakładowy 21 242,7 21 183,4 4 983,9 5 107,9
Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad: - poszczególne pozycje sprawozdania z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według średniego kursu wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 4,1893 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 4,2110 PLN/EUR; - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 4,2623 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 4,1472 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRO SA za rok 2014.pdf Jednostkowe sprawozdanie FERRO SA za rok 2014
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego FERRO SA.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego FERRO SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności FERRO SA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności FERRO SA
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w FERRO SA.pdf Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w FERRO SA
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego FERRO S.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego FERRO SA
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego FERRO S.A..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego FERRO SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-19
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
32-050 Skawina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 7
(ulica) (numer)
+48 12 2562150 + 48 12 2767607
(telefon) (fax)
www.ferro.pl
(e-mail) (www)
944-20-51-648 356375388
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d1ci0mw

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2015-03-19 Artur Depta Wiceprezes Zarządu
2015-03-19 Zbigniew Gonsior Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Anna Buzdygan Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ci0mw

Podziel się opinią

Share
d1ci0mw
d1ci0mw