Trwa ładowanie...
d35otng
espi

FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (154/2012)

FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (154/2012)
Share
d35otng

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 154 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 1 sierpnia 2012 r. przez Spółkę transakcji nabycia 1.000 szt. akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki, której integralną częścią jest Program Skupu Akcji Własnych "FERRUM" S.A. dotyczący nabywania nie więcej niż 20 % akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży (raport bieżący nr 92/2012 z dnia 23 maja 2012 r.), podjętą w wykonaniu uchwały nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dnia 9 maja 2012 r. (raport bieżący nr 88/2012 z dnia 9 maja 2012 r.). Skup akcji własnych prowadzony jest przez Dom Maklerski nabywający akcje na
rachunek i na rzecz Emitenta. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 6 sierpnia 2012 r. Poniżej Emitent zamieszcza szczegółowe informacje nt. parametrów skupu akcji w dniu 1 sierpnia 2012 r.: ? Liczba nabytych akcji: 1.000. ? Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 9,80 PLN. ? Liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom: 1.000. ? Udział nabytych akcji odpowiednio w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce: 0,0041%. ? Wartość nominalna każdej akcji wynosi 3,09 PLN, łączna wartość nominalna nabytych akcji to: 3.090,00 PLN. Łączna liczba nabytych przez Emitenta w ramach skupu akcji własnych realizowanego w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dnia 9 maja 2012 r. wynosi na dzień publikacji raportu 73.642 sztuk, z których wynika 73.642 głosów, stanowiących odpowiednio 0,3000% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce. Łączna liczba nabytych przez Emitenta akcji własnych (w ramach skupu, o
zakończeniu którego Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 77/2012 w dniu 29 marca 2012 r. oraz w ramach skupu realizowanego obecnie) wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu 1.366.843 sztuk, z których wynika 1.366.843 głosów, stanowiących odpowiednio 5,5691% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d35otng

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2012-08-01 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35otng

Podziel się opinią

Share
d35otng
d35otng