Trwa ładowanie...
d36dl17
d36dl17
espi

FON - Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu (71/2014)

FON - Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu (71/2014)
Share
d36dl17

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14 lipca 2014r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 11 lipca 2014r. dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwały nr 61 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26.06.2014r. opublikowanej raportem bieżącym nr 65/2014 z dnia 26.06.2014r Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych postanowień Statutu Spółki. ?§ 6 57. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11 Z), 58. Przesyłanie energii elektrycznej (35.12 Z), 59. Handel energią elektryczną (35.14 Z), 60. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31 Z), 61. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10 Z). 62. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20 Z).? ?§ 19 1.Dla ważności uchwały rady nadzorczej wymagane jest
zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady i obecności na posiedzeniu rady co najmniej połowy jej członków. 2.Posiedzenia rady nadzorczej są zwoływane listem elektronicznym wysłanym co najmniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków rady nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 3.Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego rady. 4.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.? ?§ 25 1.Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki.? Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje aktualną treść Statutu Spółki w zarejestrowanym brzmieniu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | statut FON SA tekst jednolity.pdf | Statut FON SA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)
d36dl17

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu
2014-07-15 Anna Kaczorowska Gł. Specjalista

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36dl17

Podziel się opinią

Share
d36dl17
d36dl17