Trwa ładowanie...
d2ekvl3
d2ekvl3
espi

FORPOSTA - Raport miesięczny Forposta S.A. za wrzesień 2014 roku. (17/2014) - EBI

FORPOSTA - Raport miesięczny Forposta S.A. za wrzesień 2014 roku. (17/2014)
Share
d2ekvl3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny Forposta S.A. za wrzesień 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2014 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. Wrzesień 2014 r. upłynął w ForPOSTA S.A. na kontynuacji wcześniej rozpoczętych negocjacji w zakresie obsługi Klientów masowych. Kilka podmiotów realizujących usługi o charakterze outsourcingowym poważnie bierze pod uwagę atrakcyjną ofertę operatora w zakresie realizowanych usług pocztowych wraz z nowym okresem kontraktowania. Informacje uzyskane we wrześniu pozwalają pozytywnie spoglądać na większą realizację wolumenu w kolejnych okresach rozliczeniowych. Rozmowy prowadzone z mniejszymi podmiotami zostały zawieszone, aby ograniczyć napływ zapytań ofertowych związanych z obsługą mniejszych zleceń, których to obsługa generuje dodatkowe koszty operacyjne, nie pokrywające się z satysfakcjonującym poziomem rentowności.
Spółka w chwili obecnej całkowicie skupia się na finalizacji partnerstwa i kontraktów strategicznych oraz kładzie nacisk na rozwój w tym zakresie, odsuwając nieco w czasie podejmowanie współpracy z mniejszymi, niedochodowymi podmiotami. We wrześniu 2014 r. w ramach działań mających na celu obserwację rynku oraz trendów, które mu towarzyszą, zarząd spółki wziął jak co roku udział w konferencji Rynek Usług Pocztowych w Polsce 2014. Obecność na tym corocznym spotkaniu pozwala na aktywną wymianę poglądów zarządów wielu spółek pocztowych i kurierskich oraz rozpoczęcie owocnych rozmów dotyczących możliwości podjęcia współpracy w różnych zakresach, co może przynieść rezultaty w nadchodzących miesiącach. Prace dotyczące projektu konsolidacji w zakresie doręczeń, który w praktyce oferować będzie kompleksowe usługi związane z realizacją obsługi przesyłek pocztowych oraz kurierskich wychodzą już poza ramy formalne dotyczące uzyskania ofert oraz negocjacji warunków poszczególnych podwykonawców. W ramach prac powołanego
zespołu roboczego zostali wybrani oferenci dla poszczególnych działań. Założeniem jest uniwersalność oraz prostota działania, przy zachowaniu zaawansowanych rozwiązań. Rozwój prac koncepcyjnych w zakresie realizowanego projektu postępuje w bardzo znaczący sposób ? pozwalając na stworzenie usługi, która na bardzo konkurencyjnym rynku będzie wyróżniała się zarówno niską ceną oraz najwyższą jakością oferowanych usług. W zależności od zgłaszanych, klienci we współpracy z ForPOSTA S.A. otrzymają możliwość konfiguracji różnego rodzaju usług doręczeniowych, a co za tym idzie Spółka wyposaży się w dodatkowe możliwości do generowania przychodu. Podjęte w poprzednim miesiącu szerzej zakrojone prace w sferze formalnej dotyczące realizacji obsługi doręczeń w ramach współpracy multioperatorskiej na terenie całego kraju utrzymują się na tym samym poziomie skupienia, notując przy tym postępy w zakresie finalizacji poszczególnych działań. Wysiłki te pozwolą na przyspieszenie, które to prowadzą bezpośrednio do wykluczenia
problemu powstającego w podmiotach generujących ograniczony wolumen przesyłek, a chcących przekazać ForPOSTA S.A. całość nadawanej korespondencji w celu doręczenia na obszarze całej Polski. We wrześniu przychody z nowej usługi wyniosły około czternastu tysięcy złotych, co było na nieco wyższym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Niezależnie trwają dynamiczne wysiłki na rzecz finalizacji zleceń z dużym potencjałem wolumenu w obszarze generowania nowej usługi. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI we wrześniu 2014 roku: Raport bieżący nr 16/2014 z 12 września 2014 r. - Raport miesięczny Forposta S.A. za sierpień 2014 roku. Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI we wrześniu 2014 roku. Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.forposta.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl 3. Informacje na
temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. We wrześniu 2014 r. wydano 276.700 zł ze środków pozyskanych z emisji akcji na system, ochronę danych osobowych, działania operacyjne i na rozbudowę siatki obsługi klientów. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. W dniu 14 listopada 2014 r. ForPOSTA S.A. opublikuje raport kwartalny za III kw. 2014 r. Do 14 listopada 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za październik 2014 r. Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Kuśmierski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ekvl3

Podziel się opinią

Share
d2ekvl3
d2ekvl3