Trwa ładowanie...
d1whta5

FORTE - Raport roczny R 2013

FORTE - Raport roczny R 2013

Share
d1whta5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 666 554 559 624 158 289 134 087
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65 475 36 138 15 549 8 659
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 69 712 38 789 16 555 9 294
Zysk (strata) okresu 56 538 31 848 13 426 7 631
Całkowite dochody netto okresu 56 896 49 727 13 511 11 915
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 72 651 66 410 17 253 15 912
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 434) (25 329) (2 953) (6 069)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 499) (38 317) (4 156) (9 181)
Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 42 718 2 764 10 144 662
Liczba akcji (w szt.) 23 751 084 23 751 084 23 751 084 23 751 084
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR) 0,95 0,00 0,23 0,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,38 1,34 0,57 0,32
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Suma aktywów 539 725 472 430 130 142 115 559
Zobowiązania razem 170 587 137 624 41 133 33 664
Zobowiązania długoterminowe 75 381 47 810 18 176 11 695
Zobowiązania krótkoterminowe 95 206 89 814 22 957 21 969
Kapitał własny 369 138 334 806 89 009 81 896
Kapitał zakładowy 23 751 23 751 5 727 5 810
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 15,54 14,10 3,75 3,45
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku przez Narodowy Bank Polski, wynoszącego odpowiednio: 4,1472 zł i 4,0882 zł w stosunku do 1 EUR.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień kazdego miesiąca w okresie 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku, a wynoszących odpowiednio: 4,2110 zł i 4,1736 zł za 1 EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa 2013.pdf List Prezesa Fabryk Mebli Forte S.A.
Opinia i raport Forte SA 2013.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego
Sprawozdanie finansowe FORTE 2013.pdf Sprawozdanie jednostkowe Fabryk Mebli Forte S.A.
Sprawozdanie z działalności FORTE 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Fabryk Mebli Forte S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | FABRYKI MEBLI FORTE SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FORTE | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 07-300 | | Ostrów Mazowiecka | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Biała | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 0-29 74620-81 do 86 | | 0-29 74629-19 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | forte@forte.com.pl | | www.forte.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7590005082 | | 550398784 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu
2014-03-21 Mariusz Gazda Członek Zarządu
2014-03-21 Klaus Dieter Dahlem Członek Zarządu
2014-03-21 Gert Coopmann Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Anna Wilczyńska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

Podziel się opinią

Share
d1whta5
d1whta5