Trwa ładowanie...
d1nn8gs

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Raport miesięczny za grudzień 2014 roku (1/2015) - EBI

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Raport miesięczny za grudzień 2014 roku (1/2015)

Share
d1nn8gs

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za grudzień 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2014 r. 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta W grudniu 2014 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. miały miejsce istotne zdarzenia związane z procesem uchwalania ustaw regulujących rynek, na którym działa Emitent. 15 grudnia 2014 roku weszła w życie, zgodnie z planem, Ustawa o Odwróconym Kredycie Hipotecznym regulująca funkcjonowanie produktu zbliżonego do usługi oferowanej przez Grupę Emitenta. Ustawa daje jedynie bankom i innym instytucjom kredytowym możliwość oferowania hipoteki odwróconej w modelu kredytowym. Po spotkaniach z przedstawicielami banków komercyjnych i Związku Banku Polskich Zarząd Emitenta nie dostrzega zainteresowania banków wdrożeniem kredytu hipotecznego na zasadach określonych w w/w ustawie. Analiza wpływu wymienionej regulacji na działalność Grupy Kapitałowej została przedstawiona w raporcie za miesiąc listopad 2014 roku. Zgodnie z zakładaną strategią pozyskiwania finansowania
dłużnego, dostrzegając potencjał rynku hipoteki odwróconej i nadchodzące zmiany w otoczeniu Grupy Kapitałowej Emitenta, spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) rozpoczęła w listopadzie 2014 r., ofertę publiczną obligacji serii B. W dniu 17 grudnia 2014 r. Zarząd Fundusz Hipoteczny Dom SA działając jako komplementariusz w imieniu Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna S.K.A. poinformował, iż na podstawie przyjęcia w trybie oferty publicznej zapisów od 54 Inwestorów na łączna liczbę 3.566 Obligacji serii B, w związku z przekroczeniem progu emisji (3.000 obligacji), stwierdził, iż emisja doszła do skutku i podjął uchwałę nr 1 w sprawie przydziału 3.566 (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Łączna wartość przydzielonych obligacji wyniosła 3.566.000 zł. Celem emisji było pozyskanie środków na budowanie nowego oraz utrzymanie obecnego portfela umów renty
odpłatnej i dożywocia oraz bieżące zarządzanie płynnością Emitenta, w tym dokonywanie lokat oraz obsługa i spłata innych zobowiązań finansowych Emitenta. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5% w stosunku rocznym. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach co 3 miesiące. Obligacje będą obligacjami 36-miesięcznymi z możliwością przedterminowego wykupu. Zabezpieczeniem roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji serii B będzie poręczenie majątkowe spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna. Wysokość poręczenia będzie wynosić 150% wartości emisji. W dniu 21 listopada 2014 r. została zawarta umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, na podstawie której spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna jako poręczyciel przyjęła na siebie obowiązek spełniania na rzecz Obligatariuszy świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji w przypadku gdyby emitent nie wykonał w całości lub części zobowiązań wynikających z Obligacji. W omawianym okresie Emitent prowadził
działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej. 2. Realizacja celów emisji W grudniu 2014 r. grupa kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki: 1) na działania reklamowe w kwocie 8,00 tys. zł, 2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 7,00 tys. zł, 3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł, 4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 39,00 tys. zł. 3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI: ? Raport bieżący nr 45/2014 z dnia 08-12-2014 r. ? Przedłużenie emisji obligacji serii B przez spółkę zależną ? Raport
bieżący nr 46/2014 z dnia 13-12-2014 r. ? Raport miesięczny za listopad 2014 roku ? Raport bieżący nr 47/2014 z dnia 17-12-2014 r. ? Dojście do skutku emisji obligacji serii B emitowanych przez Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna S.K.A. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI. 4. Kalendarz inwestora dotyczący stycznia 2015 r. Do 14.02.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2015 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nn8gs

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Majkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nn8gs

Podziel się opinią

Share
d1nn8gs
d1nn8gs