Trwa ładowanie...
d3g6g4w

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Raport miesięczny za listopad 2014 roku (46/2014) - EBI

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Raport miesięczny za listopad 2014 roku (46/2014)

Share
d3g6g4w

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 46 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za listopad 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2014 r. 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta W listopadzie 2014 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. miały miejsce istotne zdarzenia związane z procesem uchwalania ustaw regulujących rynek, na którym działa Emitent. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, dająca bankom możliwość oferowania hipoteki odwróconej w modelu kredytowym, została przyjęta przez Sejm po poprawkach Senatu. W listopadzie 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę i została ona opublikowana. 15 grudnia 2014 roku ustawa wchodzi w życie. Zarząd Emitenta aktywnie uczestniczył w procesie legislacyjnym, m.in. biorąc udział w posiedzeniach Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Po spotkaniach z przedstawicielami banków komercyjnych i Związku Banku Polskich Zarząd Emitenta nie dostrzega aktualnie zainteresowania banków wdrożeniem kredytu hipotecznego na zasadach określonych w w/w ustawie. Druga z ustaw, dotycząca bezpośrednio działalności
Emitenta, Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, jest aktualnie na etapie konsultacji i uzgodnień. W Ministerstwie Gospodarki po konferencjach uzgodnieniowych przygotowywana jest ostateczna wersja ustawy do akceptacji Komitetu Stałego Rady Ministrów. Emitent aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (Związku Pracodawców). W trakcie konsultacji wypracowany został konsensus w sprawie nadzoru, który stanowił dotychczas kwestią sporną między Komisją Nadzoru Finansowego a innymi uczestnikami procesu legislacyjnego. Zakładany w ustawie termin wejścia w życie to 1 czerwca 2015 roku. Zarząd Emitenta jest zdania, że obie regulacje gwałtownie przyspieszą rozwój rynku hipoteki odwróconej w Polsce dzięki zwiększeniu kluczowego dla Klientów poczucia bezpieczeństwa zawieranych umów. Wprowadzeniu nadzoru nad podmiotami oferującymi usługę, stworzenie jasnych, jednolitych zasad i przejrzystości oferowaniu hipoteki odwróconej
zlikwiduje jedną z podstawowych barier rozwoju rynku. Jednocześnie, posiadając bardzo duże, unikalne doświadczenie w oferowaniu usług finansowych dla Seniorów, poparte kilkudziesięciotysięczną, własną bazą osób zainteresowanych hipoteką odwróconą, Emitent liczy na stopniowe zwiększenie zainteresowania jego usługami od początku roku 2015. Obecnie potencjalni klienci, oczekując na wejście w życie nowych przepisów, wstrzymują się z decyzją o zawieraniu umów. Jednak ze względu na brak oferty banków w najbliższych latach oraz wprowadzenie nadzoru KNF nad działalności funduszy hipotecznych, w tym Emitenta, oraz z uwagi na dominującą pozycję Emitenta na rynku (ponad 70% udział) możemy spodziewać się istotnego wzrostu popytu od nowego 2015 roku. Zgodnie z zakładaną strategią pozyskiwania finansowania dłużnego, dostrzegając potencjał rynku hipoteki odwróconej i nadchodzące zmiany w otoczeniu Grupy Kapitałowej Emitenta, spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta)
rozpoczęła w listopadzie 2014 r., ofertą publiczną obligacji serii B. Przedmiotem oferty publicznej w trybie art. 9 ust. 1 Ustawy o obligacjach jest nie mniej niż 3.000 (słownie: trzy tysiące) i nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii B, nie mających formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) i nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Próg dojścia emisji do skutku wynosi 3.000 (słownie: trzy tysiące) Obligacji. Oferującym jest INVISTA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8. Na potrzeby emisji zostało sporządzone Memorandum Informacyjne, stosownie do art. 41 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku
dojścia emisji do skutku, Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku ASO Catalyst. Celem emisji jest pozyskanie środków na budowanego nowego oraz utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia oraz bieżące zarządzanie płynnością Emitenta, w tym dokonywanie lokat oraz obsługa i spłata innych zobowiązań finansowych Emitenta. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5% w stosunku rocznym. Odsetki od Obligacji w okresach co 3 miesiące. Obligacje będą obligacjami 36-miesięcznymi z możliwością przedterminowego wykupu. Zabezpieczeniem roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji serii B będzie poręczenie majątkowe spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna. Wysokość poręczenia będzie wynosić 150% wartości emisji. W dniu 21 listopada 2014 r. została zawarta umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, na podstawie której spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna jako poręczyciel przyjęła
na siebie obowiązek spełniania na rzecz Obligatariuszy świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji w przypadku gdyby emitent nie wykonał w całości lub części zobowiązań wynikających z Obligacji. Minimalna kwota zapisu to 10.000 zł. Harmonogram publicznej Oferty Obligacji serii B jest następujący: ? Publikacja Memorandum Informacyjnego - 24 listopada 2014 r. ? Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów i wpłat - 24 listopada 2014 r. ? Zakończenie przyjmowania zapisów ? 15 grudnia 2014 r. ? Zakończenie przyjmowania wpłat - 16 grudnia 2014 r. ? Dzień Przydziału/Dzień Emisji - 17 grudnia 2014 r. Więcej informacji o emisji Obligacji serii B znajduje się w Memorandum Informacyjnym dostępnym w wersji elektronicznej na stronach Internetowych Emitenta www.funduszhipoteczny.com oraz Oferującego www.invistadm.pl. W dniu 14 listopada 2014 r. Emitent opublikował raport za III kwartał 2014 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane. W III kwartale 2014 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A.
miały miejsce istotne zdarzenia związane z procesem uchwalania ustaw regulujących rynek, na którym działa Emitent. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, dająca bankom możliwość oferowania hipoteki odwróconej w modelu kredytowym, została przyjęta przez Sejm po poprawkach Senatu. W listopadzie 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Zakładany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2015 roku (30 dni od dnia ogłoszenia). Zarząd Emitenta aktywnie uczestniczył w procesie legislacyjnym, m.in. biorąc udział w posiedzeniach Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Po spotkaniach z przedstawicielami banków komercyjnych i Związku Banku Polskich Zarząd Emitenta nie dostrzega zainteresowania banków wdrożeniem w horyzoncie najbliższych 2 lat odwróconego kredytu hipotecznego na zasadach określonych w w/w ustawie. Można stwierdzić, że rynek usług finansowych, dostrzegając znaczącą pozycję Emitenta na rynku hipoteki odwróconej (lider rynku), będzie obserwował efekty ekspansji Emitenta i dopiero po istotniejszym
pobudzeniu popytu można spodziewać się wejścia na rynek hipoteki odwróconej banków i innych instytucji kredytowych. Druga z ustaw, dotycząca bezpośrednio działalności Emitenta, Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, jest aktualnie na etapie konsultacji i uzgodnień. W Ministerstwie Gospodarki odbyły się dwie sesje konferencji uzgodnieniowej, wymieniane są uwagi uczestników procesu legislacyjnego. Emitent aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (Związku Pracodawców). W trakcie konsultacji wypracowany został konsensus w sprawie nadzoru, który stanowił dotychczas kwestią sporną między Komisją Nadzoru Finansowego a innymi uczestnikami procesu legislacyjnego. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 czerwca 2015 roku. Termin ten nie jest jeszcze ustalony, ale ze względu na presję polityczną i zbieżne stanowiska wszystkich klubów parlamentarnych oraz rządu oraz wolę uregulowania funkcjonującego obecnie rynku hipoteki
odwróconej, należy zakładać wejście w życie nowych przepisów do końca obecnej kadencji Parlamentu. Zarząd Emitenta jest zdania, że obie regulacje gwałtownie przyspieszą rozwój rynku hipoteki odwróconej w Polsce dzięki zwiększeniu kluczowego dla Klientów poczucia bezpieczeństwa zawieranych umów. Wprowadzeniu nadzoru nad podmiotami oferującymi usługę, stworzenie jasnych, jednolitych zasad i przejrzystości oferowaniu hipoteki odwróconej zlikwiduje jedną z podstawowych barier rozwoju rynku. Jednocześnie, posiadając bardzo duże, unikalne doświadczenie w oferowaniu usług finansowych dla Seniorów, poparte kilkudziesięciotysięczną, własną bazą osób zainteresowanych hipoteką odwróconą, Emitent liczy na stopniowe zwiększenie zainteresowania jego usługami od początku roku 2015. Obecnie potencjalni klienci, oczekując na wejście w życie nowych przepisów, wstrzymują się z decyzją o zawieraniu umów. Jednak ze względu na brak oferty banków w najbliższych latach oraz wprowadzenie nadzoru KNF nad działalności funduszy
hipotecznych, w tym Emitenta, oraz z uwagi na dominującą pozycję Emitenta na rynku (ponad 70% udział) możemy spodziewać się istotnego wzrostu popytu od nowego 2015 roku. Grupa Kapitałowa w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r. zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 403 tys. zł. Wartość przychodów w III kw. 2014 r. była niższa o 1,9% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013. W III kw. 2014 r. zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz z wyceny zobowiązań z tyt. rent dożywotnich kształtowały się na odpowiednio zbliżonych poziomach w porównaniu do III kw. 2013 r. W III kw. 2014 r. Grupa Kapitałowa pozyskała 9 nieruchomości o 8 mniej niż w III kw. 2013 r. Na koniec III kw. 2014 wartość rynkowa portfela nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) zarządzanego przez Emitenta wynosiła ok. 51,46 mln zł. Rosnąca liczba umów hipoteki odwróconej przy jednoczesnym spadku rynkowych stóp procentowych (bazowych stóp procentowych dla wypłat świadczeń dla Seniorów)
znajdujących się w portfelu Grupy Kapitałowej spowodowała utrzymanie kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów w III kw. 2014 r. na zbliżonym poziomie do poziomu zanotowanego w III kw. 2013 r. Wartość odsetek z tego tytułu spadła nieznacznie z poziomu 195 tys. zł w III kw. 2013 r. do 191 tys. zł w III kw. 2014 r. Zakończenie wdrożenia planu oszczędności i uzyskanie w jego rezultacie większej efektywności wykorzystania zasobów organizacji pozwoliło na utrzymanie tendencji zmniejszenia się straty na poziomie działalności operacyjnej narastająco przez okres I-III kw. 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W III kw. 2014 r. strata operacyjna wyniosła 44 tys. zł. W III kw. 2014 r. wartość pozostałych pozycji kosztów (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) ukształtowała się na zbliżonym poziomie (wystąpił spadek o 0,8%) do wartości tych kosztów w III kwartale 2013 r. Saldo pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych w III kw. 2014 r. było ujemne i wyniosło 60 tys. zł, co było głównie związane z rozwiązaniem umowy renty. W pozycji kosztów finansowych nastąpił nieznaczny spadek - z poziomu 274 tys. zł w III kw. 2013 r. do poziomu 252 tys. zł w III kw. 2014 r. W wyniku zdarzeń opisanych powyżej Grupa Kapitałowa wykazała w III kw. 2014 r. stratę netto na poziomie 295 tys. zł, w stosunku do straty w kwocie 172 tys. zł w III kw. roku poprzedniego. Na koniec III kw. 2014 r. suma bilansowa wzrosła 6,1% do poziomu 31 061 tys. zł w stosunku do wartości 29 266 tys. zł na koniec III kw. 2013 r. Wzrost sumy bilansowej po stronie aktywów wynikał przede wszystkim ze wzrostu wartości (o 7,0%) inwestycji długoterminowych w nieruchomości (wzrost ilości zawartych umów) do poziomu 29 583 tys. zł (wartość rynkowa portfela nieruchomości skorygowana o obciążenie nieruchomości prawem dożywocia) na koniec III kw. 2014 r. w stosunku do 27 639 tys. zł. na koniec III kw. roku 2013. Na koniec III kw. 2014 r. głównie w wyniku likwidacji
oddziałów oraz zbycia samochodów będących w użytkowaniu Spółki zmniejszeniu uległa wartość rzeczowych aktywów trwałych do wartości 233 tys. zł z poziomu 925 tys. zł na koniec III kw. 2013 r. Na koniec III kw. 2014 r. zwiększeniu uległa wartość aktywów obrotowych do 1 075 tys. zł z poziomu 443 tys. zł na koniec III kw. 2013 r. Poziom środków pieniężnych wzrósł do kwoty 738 tys. zł na koniec III kw. 2014 r. z poziomu 310 tys. zł na koniec III kw. 2013 r., natomiast wartość należności krótkoterminowych zwiększyła się o 112 tys. zł. Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za III kwartał 2014 r. W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej. 2. Realizacja celów emisji W listopadzie 2014 r. grupa
kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki: 1) na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł, 2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł, 3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł, 4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 36,00 tys. zł. 3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.11.2014 r. do 30.11.2014 r. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI: ? Raport bieżący nr 41/2014 z dnia 01-11-2014 r. ? Wypłata odsetek od obligacji serii A przez spółkę zależną ? Raport bieżący nr 42/2014 z dnia 14-11-2014 r. ? Raport miesięczny za październik 2014 ? Raport bieżący nr 43/2014 z dnia 14-11-2014 r. ? Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za III kwartał 2014 r. ? Raport bieżący nr 44/2014 z dnia 24-11-2014 r. ? Emisji obligacji serii B przez spółkę zależną W okresie objętym niniejszym raportem spółka
Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI. 4. Kalendarz inwestora dotyczący grudnia 2014 r. 15.12.2014 r. ? zakończenie przyjmowania zapisów na Obligacje na okaziciela serii B spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależnej Emitenta) 16.12.2014 r. ? zakończenie dokonywania wpłat na Obligacje na okaziciela serii B spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależnej Emitenta) 17.12.2014 r. - dzień przydziału Obligacji (Dzień Emisji) na okaziciela serii B spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależnej Emitenta). Do 14.01.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2014 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g6g4w

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Majkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g6g4w

Podziel się opinią

Share
d3g6g4w
d3g6g4w