Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

GANT - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (33/2014)

GANT - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (33/2014)
Share
d3un9r9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości układowej (zwaną dalej Spółką), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 6 maja 2014 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza, spółki Global Energy S.A., że w wyniku rozliczenia w dniu 28 kwietnia 2014 roku transakcji zbycia łącznie 817.520 (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela Spółki (stanowiących 2,41% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki), zmianie uległ udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku zmniejszenia udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 2,80 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, wynoszącego poprzednio 5,01 % głosów, to jest o zejściu poniżej progu 5 % udziałów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W chwili obecnej wobec dokonania w/w transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 882.480 (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 2,80 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 882.480 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (które stanowią 2,80 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). Przed dokonaniem w/w transakcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 1.700.000 (słownie: milion siedemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,01 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (co dawało 5,01 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki). Akcjonariusz przekazał ponadto informację, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest osoby, trzecie z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Akcjonariusza akcji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
inwestor@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Krzysztof Brzeziński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9