Trwa ładowanie...
dvryaw6
komunikat

GENERALI OFE miesięczna struktura aktywów

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Struktura aktywów na dzień 31 lipca 2008


Lp. Składnik aktywów Udział
...

Share
dvryaw6

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Struktura aktywów na dzień 31 lipca 2008

Lp. Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez 63,94 % Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na 0,00 % świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie 4,68 % polskiej 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach 0,00 % państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a 27,86 % także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje spółek notowanych na
regulowanym rynku pozagiełdowym 0,00 % lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7. Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 0,25 % 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,24 % inwestycyjne zamknięte 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne 0,00 % otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez 0,00 % jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery 0,00 % wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 12. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 0,00 % czerwca 1995 r. o obligacjach 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 0,00 % lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery 0,00 % wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez 1,12 % spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14 16. Zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 0,00 % lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 17. Listy zastawne 0,37 % 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 0,00 % r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19. Środki pieniężne 0,59 % 20. Należności 0,95 %

kom mra

dvryaw6

Podziel się opinią

Share
dvryaw6
dvryaw6