Trwa ładowanie...
d1oxgpy

GEOINVENT - Podjęcie uchwał Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelow ... - EBI

GEOINVENT - Podjęcie uchwał Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. (17/2015)

Share
d1oxgpy

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwał Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Geoinvent S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 r. Zarząd Spółki podjął następujące uchwały: (i) uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki, (ii) uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki, (iii) uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki, (iv) uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w
ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki, Uchwała nr 1 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B określa, że: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o 30.800,00 (trzydzieści tysięcy osiemset) zł poprzez emisję 110.000 (sto dziesięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) każda. 2. Wszystkie akcje nowej emisji serii B będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 5,00 zł za jedna akcję serii B. 4. Akcje nowej emisji serii B zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. Akcje nowej emisji serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014 r., tj. od dnia 01.01.2014 r. 6. Akcje serii B
zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy objęcia akcji nowej emisji serii B. 8. Umowy objęcia akcji serii B zostaną zawarte w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. 9. Akcje nowej emisji serii B nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami). 10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w pkt 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Ponadto Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w § 20 ust. 4 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną na wniosek Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
13.04.2015 r. po przedstawieniu przez Zarząd Radzie Nadzorczej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji, Zarząd Spółki postanowił o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii B przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Uchwała nr 2 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C określa, że: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o 14.000,00 (czternaście tysięcy) zł poprzez emisję 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) każda. 2. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,90 zł za jedna akcję serii C. 4. Akcje nowej emisji serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki. 5. Akcje nowej emisji serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014 r., tj. od dnia 01.01.2014 r. 6. Akcje serii B zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy objęcia akcji nowej emisji serii C. 8. Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. 9. Akcje nowej emisji serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami). 10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w pkt 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt
1 Kodeksu spółek handlowych). Ponadto Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w § 20 ust. 4 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną na wniosek Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13.04.2015 r. po przedstawieniu przez Zarząd Radzie Nadzorczej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji, Zarząd Spółki postanowił o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii C przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Uchwała nr 3 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D określa, że: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o 11.200,00 (jedenaście tysięcy dwieście) zł poprzez emisję 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) każda. 2. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami zwykłymi na
okaziciela. 3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 1,52 zł za jedna akcję serii D. 4. Akcje nowej emisji serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. Akcje nowej emisji serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014 r., tj. od dnia 01.01.2014 r. 6. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy objęcia akcji nowej emisji serii D. 8. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. 9. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z
późniejszymi zmianami). 10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w pkt 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Ponadto Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w § 20 ust.1 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną na wniosek Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13.04.2015 r. po przedstawieniu przez Zarząd Radzie Nadzorczej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji, Zarząd Spółki postanowił o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Uchwała nr 4 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E określa, że: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o 5.040,00 (pięć tysięcy czterdzieści) zł
poprzez emisję 18.000 (osiemnaście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) każda. 2. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,75 zł za jedna akcję serii E. 4. Akcje nowej emisji serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. Akcje nowej emisji serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014 r., tj. od dnia 01.01.2014 r. 6. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy objęcia akcji nowej emisji serii E. 8. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 30 lipca
2015 r. 9. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami). 10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w pkt 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Ponadto Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w §20 ust.4 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną na wniosek Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13.04.2015 r. po przedstawieniu przez Zarząd Radzie Nadzorczej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji, Zarząd Spółki postanowił o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Różnica cen emisyjnych akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji
serii E wynika z faktu, iż umowy objęcia akcji oraz wstępne porozumienia w sprawie kompensaty wierzytelności podpisywane były w momencie kiedy cena za akcję na giełdzie kształtowała się powyżej 1 zł. Ponadto dnia 8 kwietnia 2015 roku zarejestrowane zostało obniżenie kapitału zakładowego na poczet strat z zeszłych lat poprzez obniżenie wartości nominalnej z 5,00 zł na 0,28 zł. Akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i E zostaną pokryte w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych w trybie art. 14 § 4 KSH - opłacenie akcji zwykłych na okaziciela serii B,C,D i E nastąpi poprzez umowne potrącenie wymagalnych wierzytelności pieniężnych trzech osób fizycznych oraz jednego podmiotu prawnego z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez trzy osoby fizyczne oraz jedną osobę prawną akcji Spółki wyemitowanych w ramach skierowanej do tych podmiotów akcji o wartości nominalnej w wysokości 61.040,00 zł oraz wartości emisyjnej w wysokości 719.300 zł. Umowa o objęciu akcji w drodze subskrypcji
prywatnej zostanie zawarta przez Zarząd w terminie do dnia 10 maja 2015 r. Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 17 Statutu Spółki w ramach podjętych uchwał postanowił, iż: 1. będzie się ubiegał o wprowadzenie akcji Spółki serii B,C,D i E do obrotu na ryku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 2. akcje Spółki serii B,C,D i E zostaną złożone do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 3. zostanie dokonana dematerializacja akcji Spółki serii B,C,D i E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). Zgodnie z art. 20 Statutu Spółki, Zarząd Emitenta jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.388.437,00 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych). W związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki o łączną kwotę 61.040,00 zł w ramach emisji akcji serii B,C,D i E, Zarząd będzie posiadał możliwość do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jeszcze o kwotę 1.327.397,00 zł. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest ważne do dnia 18 sierpień 2017 r. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zarządu, zmianie ulega §10 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ?§ 10. 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 164.710,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery złote siedemset dziesięć złotych) i dzieli się na: a)370.250 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) każda akcja, b)110.000 (sto dziesięć tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) każda akcja, c)50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,28 zł (dwadzieścia osiem
groszy) każda akcja, d)40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) każda akcja, e)18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) każda akcja. 2. Wszystkie Akcje serii A,B,C,D i E zostały pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem.? Poprzednie brzmienie §10 Statutu Spółki: ?§ 10. 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.670,00 zł (sto trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na: a)370.250 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) każda akcja, 2. Wszystkie Akcje serii A zostały pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem.? Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 5b) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oxgpy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Stanios Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oxgpy

Podziel się opinią

Share
d1oxgpy
d1oxgpy