Trwa ładowanie...
d2b9odk
espi

GETIN - Rejestracja akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (24/2013)

GETIN - Rejestracja akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (24/2013)
Share
d2b9odk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał dzisiaj komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: KDPW) z dnia 24 lipca 2013 r. informujący, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 550/13 z dnia 12 lipca 2013 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2013, w dniu 26 lipca 2013 r., pod kodem PLGSPR000014 w KDPW zostanie zarejestrowanych 65 699 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii P. W związku z powyższym, z dniem 26 lipca 2013 r. kodem PLGSPR000014 oznaczonych będzie 731 166 133 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. Tym samym w dniu 26 lipca 2013 r. zostanie spełniony warunek wprowadzenia powyższych akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, określony w Uchwale nr 824/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Ponadto Emitent informuje, że rejestracja 65
699 akcji serii P przez KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie ww. akcji do obrotu giełdowego związane jest z kontynuacją rozpoczętego przez Emitenta w 2011 roku Programu Opcji Menedżerskich, prowadzonego w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta Regulamin Programu Opcji Menedżerskich, którego treść została opublikowana raportem bieżącym Emitenta nr 57/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. O zmianie wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta w wyniku wprowadzenia 65 699 akcji zwykłych na okaziciela serii P do obrotu, Emitent poinformuje odrębnym raportem. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getinholding.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
d2b9odk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Rafał Juszczak Prezes Zarządu
2013-07-24 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b9odk

Podziel się opinią

Share
d2b9odk
d2b9odk