Trwa ładowanie...
d2o85u8
espi

GETIN - Zakończenie subskrypcji akcji serii P w ramach Programu Opcji Menedżerskich prowadzonego ...

GETIN - Zakończenie subskrypcji akcji serii P w ramach Programu Opcji Menedżerskich prowadzonego przez Emitenta w latach 2011-2014 (63/2014)
Share
d2o85u8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii P w ramach Programu Opcji Menedżerskich prowadzonego przez Emitenta w latach 2011-2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii P emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich (dalej: ?Program Opcji?) realizowanego w latach 2011 - 2014 na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 marca 2011 r., o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym 22/2011 z dnia 28 marca 2011 r., oraz w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta Regulamin Programu Opcji Menadżerskich, którego treść została opublikowana raportem bieżącym Emitenta nr 57/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. Przedmiotową Uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie większą niż 5.000.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii P byli wyłącznie posiadacze obligacji serii R. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i w wyniku
realizacji Programu Opcji w latach 2011 ? 2014 dokonano zapisów oraz wprowadzono do obrotu łącznie 1 204 049 akcji serii P. W toku realizacji Programu Opcji przeprowadzono łącznie sześć transz subskrypcji akcji serii P za poszczególne półrocza 2011, 2012 i 2013 r. ? Zapisy na akcje serii P za I półrocze 2011 r. były prowadzone od dnia 13 września do dnia 20 września 2011 r. Zapisy na akcje złożyło 19 uprawnionych osób. Liczba akcji objętych subskrypcją wyniosła 209 083. Akcje zostały wprowadzone do obrotu w dniu 10 października 2011 r. Wartość subskrypcji akcji serii P za I półrocze 2011 r., rozumiana jako iloczyn papierów wartościowych objętych ofertą oraz ceny emisyjnej jednej akcji wyniosła 209 083,00 zł. ? Zapisy na akcje serii P za II półrocze 2011 r. były prowadzone od dnia 18 czerwca do dnia 29 czerwca 2012 r. Zapisy na akcje złożyło 16 uprawnionych osób. Liczba akcji objętych subskrypcją wyniosła 473 581. Akcje zostały wprowadzone do obrotu w dniu 06 sierpnia 2012 r. Wartość subskrypcji akcji serii P
za II półrocze 2011 r., rozumiana jako iloczyn papierów wartościowych objętych ofertą oraz ceny emisyjnej jednej akcji wyniosła 473 581,00 zł. ? Zapisy na akcje serii P za I półrocze 2012 r. były prowadzone od dnia 22 października do dnia 05 listopada 2012 r. Zapisy na akcje złożyło 15 uprawnionych osób. Liczba akcji objętych subskrypcją wyniosła 332 451. Akcje zostały wprowadzone do obrotu w dniu 06 grudnia 2012 r. Wartość subskrypcji akcji serii P za I półrocze 2012 r., rozumiana jako iloczyn papierów wartościowych objętych ofertą oraz ceny emisyjnej jednej akcji wyniosła 332 451,00 zł. ? Zapisy na akcje serii P za II półrocze 2012 r. były prowadzone od dnia 10 czerwca do dnia 21 czerwca 2013 r. Zapisy na akcje złożyło 13 uprawnionych osób. Liczba akcji objętych subskrypcją wyniosła 65 699. Akcje zostały wprowadzone do obrotu w dniu 26 lipca 2013 r. Dodatkowe zapisy na akcje serii P za II półrocze 2012 r. były prowadzone od dnia 22 października do dnia 05 listopada 2013 r. Zapisy na akcje złożyła 1
uprawniona osoba. Liczba akcji objętych subskrypcją wyniosła 678. Akcje zostały wprowadzone do obrotu w dniu 23 grudnia 2013 r. Wartość subskrypcji akcji serii P za II półrocze 2012 r., rozumiana jako iloczyn papierów wartościowych objętych ofertą oraz ceny emisyjnej jednej akcji wyniosła 66 377,00 zł. ? Zapisy na akcje serii P za I półrocze 2013 r. były prowadzone od dnia 22 października do dnia 05 listopada 2013 r. Zapisy na akcje złożyło 12 uprawnionych osób. Liczba akcji objętych subskrypcją wyniosła 68 231. Akcje zostały wprowadzone do obrotu w dniu 23 grudnia 2013 r. Wartość subskrypcji akcji serii P za I półrocze 2013 r., rozumiana jako iloczyn papierów wartościowych objętych ofertą oraz ceny emisyjnej jednej akcji wyniosła 68 231,00 zł. ? Zapisy na akcje serii P za II półrocze 2013 r. były prowadzone od dnia 23 czerwca do dnia 04 lipca 2014 r. Zapisy na akcje złożyło 12 uprawnionych osób. Liczba akcji objętych subskrypcją wyniosła 54 326. Akcje zostały wprowadzone do obrotu w dniu 13 sierpnia 2014 r.
Wartość subskrypcji akcji serii P za II półrocze 2013 r., rozumiana jako iloczyn papierów wartościowych objętych ofertą oraz ceny emisyjnej jednej akcji wyniosła 54 326,00 zł. Cena, po jakiej papiery wartościowe zostały objęte, w ramach wyżej wymienionych subskrypcji, wyniosła 1,00 zł za akcję. W ramach Programu Opcji nie złożono zapisów na 1 187 akcji serii P, których prawo do objęcia przez uprawnionego Obligatariusza, zgodnie z Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 marca 2011 r., upłynęło w dniu 30 października 2014 r. W związku z powyższym Program Opcji i prowadzona w ramach tego programu subskrypcja akcji serii P zostały zakończone. Akcje serii P zostały nabyte łącznie przez 19 uprawnionych Obligatariuszy. Łączna wartość subskrypcji, rozumiana jako iloczyn papierów wartościowych objętych ofertą oraz ceny emisyjnej jednej akcji wyniosła 1 204 049,00 zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii P wyniosły łącznie 200 028,62 zł, w tym: - koszty przygotowania i
przeprowadzenia oferty wyniosły 146 028,62 zł. - koszty wynagrodzenia subemitenta, Getin Noble Bank S.A. wyniosły 54 000,00 zł. Średni koszt przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii P przypadający na jedną akcję wyniósł 0,17 zł. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382) w związku z §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getinholding.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
d2o85u8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2014-11-12 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu
2014-11-12 Rafał Juszczak Wiceprezes Zarządu
2014-11-12 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2o85u8

Podziel się opinią

Share
d2o85u8
d2o85u8