Trwa ładowanie...
d3batjj

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

...

Share
d3batjj

30.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie Przychody ze sprzedaży 86 507 79 358 20 673 19 097 Rynek finansowy 55 952 52 519 13 371 12 638 Rynek towarowy 30 066 26 130 7 185 6 288 Przychody pozostałe 489 709 117 171 Koszty działalności operacyjnej 43 937 36 845 10 500 8 866 Pozostałe przychody 221 1 266 53 305 Pozostałe koszty 905 729 216 175 Zysk z działalności operacyjnej 41 886 43 051 10 010 10 360 Przychody finansowe 2 558 4 225 611 1 017 Koszty finansowe 2 522 3 344 603 805 Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 3 966 4 649 948 1 119 Zysk przed opodatkowaniem 45 888 48 581 10 966 11 690 Podatek dochodowy 8 272 6 520 1 977 1 569 Zysk
netto za okres 37 616 42 061 8 989 10 122 Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[1] (w PLN, EUR) 0,90 1,00 0,22 0,24 EBITDA[2] 53 035 51 376 12 674 12 363 [1] Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej [2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią kwartalną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1846 PLN w I kw. 2014 r. oraz 1 EUR = 4,1556 PLN w I kw. 2013 r.) Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 31 marca 2014 31 grudnia 2013 31 marca 2014 31 grudnia 2013 Aktywa trwałe 590 634 576 421 141 595 138 990 Rzeczowe aktywa trwałe 121 045 124 042 29 019 29 910 Wartości niematerialne 265 932 269 155 63 753 64 900 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 187 811 158 540 45 025 38 228 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10 775 20 955 2 583 5 053 Pozostałe aktywa trwałe 5 071 3 729 1 216 899 Aktywa obrotowe 525 507 482
707 125 982 116 393 Należności handlowe oraz pozostałe należności 52 345 34 792 12 549 8 389 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 272 118 65 28 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 466 610 436 831 111 862 105 332 Pozostałe aktywa obrotowe 6 280 10 966 1 506 2 644 AKTYWA RAZEM 1 116 141 1 059 128 267 576 255 384 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 674 550 636 985 161 712 153 594 Udziały niekontrolujące 1 142 1 120 274 270 Zobowiązania długoterminowe 249 563 249 578 59 829 60 180 Zobowiązania krótkoterminowe 190 886 171 445 45 762 41 340 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 116 141 1 059 128 267 576 255 384 W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.03.2014 r. (1 EUR = 4,1713 PLN) oraz 31.12.2013 r. (1 EUR = 4,1472 PLN) Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej 31 marca 2014 31 marca 2013 Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 61,3% 64,7% Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze
sprzedaży) 48,4% 54,2% Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 17,1% Więcej na: biznes.pap.pl kom espi zdz

d3batjj

Podziel się opinią

Share
d3batjj
d3batjj