Trwa ładowanie...
d4jb63r

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

...

d4jb63r
d4jb63r

21.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2013 2012 2013 2012 Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane Przychody ze sprzedaży 283 762 273 825 67 603 65 430 Rynek finansowy 205 254 208 144 48 899 49 736 Rynek towarowy 75 995 62 646 18 105 14 969 Przychody pozostałe 2 513 3 035 599 725 Koszty działalności operacyjnej 166 224 148 490 39 601 35 482 Pozostałe przychody 3 224 10 505 768 2 510 Pozostałe koszty 2 126 10 583 506 2 529 Zysk z działalności operacyjnej 118 636 125 257 28 264 29 930 Przychody finansowe 10 917 14 074 2 601 3 363 Koszty finansowe 12 215 17 800 2 910 4 253 Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 12 494 9 243 2 977 2 209 Zysk przed opodatkowaniem 129 832 130 774 30 931 31 248 Podatek dochodowy 16 289 24 544 3 881 5 865 Zysk netto za okres 113 543 106 230 27 050 25 383 Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[1] (w PLN, EUR) 2,70 2,52 0,64 0,60 EBITDA[2] 156 853 151 064 37 368 36 097 [1] Obliczony w oparciu o zysk netto
przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej [2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja W przypadku danych w EUR wykorzystano wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1975 PLN w 2013 oraz 1 EUR = 4,1850 PLN w 2012 r.) Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 Aktywa trwałe 576 421 512 004 138 990 125 239 Rzeczowe aktywa trwałe 124 042 133 115 29 910 32 561 Wartości niematerialne 269 155 209 545 64 900 51 256 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 158 540 151 213 38 228 36 988 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 955 11 183 5 053 2 735 Pozostałe aktywa trwałe 3 729 6 948 899 1 700 Aktywa obrotowe 482 707 447 020 116 393 109 344 Należności handlowe oraz pozostałe należności 34 792 62 929 8 389 15 393 Aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży 118 118 28 29 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 436 831 378 883 105 332 92 677 Pozostałe aktywa obrotowe 10 966 5 089 2 644 1 245 AKTYWA RAZEM 1 059 128 959 024 255 384 234 583 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 636 985 554 513 153 594 135 637 Udziały niekontrolujące 1 120 1 377 270 337 Zobowiązania długoterminowe 249 578 247 842 60 180 60 624 Zobowiązania krótkoterminowe 171 445 155 292 41 340 37 985 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 059 128 959 024 255 384 234 583 W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2013 r. (1 EUR = 4,1472 PLN) oraz 31.12.2012 r. (1 EUR = 4,0882 PLN). Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 55,3% 55,2% Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 41,8% 45,7% Więcej na: biznes.pap.pl kom espi abs/

d4jb63r
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4jb63r