Trwa ładowanie...
d2obgk9

GINO ROSSI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

GINO ROSSI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d2obgk9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży 265 576 218 501 63 394 51 888
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 15 071 8 428 3 598 2 001
Zysk ( strata) brutto 7 887 2 392 1 883 568
Zysk ( strata) netto 5 513 2 025 1 316 481
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 589 4 448 -857 1 056
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 253 -6 466 -1 254 -1 536
Przepływy środków pienięźnych z działalności finansowej 2 741 10 933 654 2 596
Przepływy pienięźne netto, razem -6 101 8 915 -1 456 2 117
Aktywa razem 220 971 185 670 51 843 44 770
Zobowiązania długoterminowe 27 903 43 422 6 546 10 470
Zobowiązania krótkoterminowe 111 958 72 886 26 267 17 575
Kapitał własny 81 110 69 361 19 030 16 725
Kapitał podstawowy 50 143 47 755 11 764 11 515
Liczba akcji 50 143 095 47 755 329 50 143 095 47 755 329
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0,11 0,04 0,03 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 1,62 1,45 0,38 0,35
Zadeklarowana lub wypłaona dywidenda na jedną akcję ( w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży 152 431 127 278 36 386 30 225
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 8 057 5 201 1 923 1 235
Zysk ( strata) brutto 6 591 2 033 1 573 483
Zysk ( strata) netto 5 677 2 560 1 355 608
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 185 -3 405 -999 -809
Przepływy środków pienieżnych z działalności inwestycyjnej -4 172 -4 209 -996 -1 000
Przepływy środków pienięźnych z działalności finansowej 4 147 13 935 990 3 309
Przepływy pieniężne netto razem -4 210 6 321 -1 005 1 501
Aktywa razem 173 676 148 794 40 747 35 878
Zobowiązania długoterminowe 19 982 35 970 4 688 8 673
Zobowiązania krótkoterminowe 90 204 61 276 21 163 14 775
Kapitał własny 63 491 51 547 14 896 12 429
Kapitał podstawowy 50 143 47 755 11 764 11 515
Liczba akcji 50 143 095 47 755 329 50 143 095 47 755 329
Zysk ( strata) pzrypadająca na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0,11 0,05 0,03 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 1,27 1,08 0,30 0,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku pozycji bilansowych dane porównywalne dotyczą stanu na dzień 31.12.2013 r. , natomiast w przypadku pozostałych pozycji dane porównywalne to dane z IV kwartały 2013 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GRQ42014.pdf Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r.
GINO ROSSI list do akcjonariuszy raport 4Q 2014.pdf List zarządu do Akcjonariuszy IV kw. 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2obgk9

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GINO ROSSI S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Owocowa | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 8422608 | | 059 8422612 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@gino-rossi.com | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8390202281 | | 771479103 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2015-03-02 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2obgk9

Podziel się opinią

Share
d2obgk9
d2obgk9