Trwa ładowanie...
d6ypcbz

GLOBAL CITY HOLDINGS - Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce public ...

GLOBAL CITY HOLDINGS - Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej (11/2015)

Share
d6ypcbz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL CITY HOLDINGS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 24 marca 2015 r. Spółka następujące zawiadomienie: Działając w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz ING Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (dalej łącznie zwanych ?Funduszami?), zarządzanych przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., niniejszym informujemy, że: 1. W dniu 20 marca 2015 r. wygasła umowa z dnia 10 marca 2015 r. zawarta pomiędzy NORDEA Otwartym Funduszem Emerytalnym, Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień, AVIVA Otwartym Funduszem Emerytalnym AVIVA BZWBK, ING Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz ING Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej łącznie zwanymi ?Akcjonariuszami?), dotycząca ich współpracy jako akcjonariuszy mniejszościowych Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej jako ?Spółka?) w zakresie ochrony swoich praw w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 marca 2015 roku w Rotterdamie oraz wstępnym zgromadzeniu mającym się odbyć 10 marca 2015 roku w Warszawie (dalej jako ?Umowa?). 2. Przed wygaśnięciem Umowy, łącznie na podstawie Umowy, Akcjonariusze dysponowali 13.624.930 akcjami Spółki, stanowiącymi 26,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającymi do wykonywania 13.624.930 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,62% ogólnej liczby głosów. W wyniku wygaśnięcia Umowy Akcjonariusze nie dysponują już łącznie akcjami Spółki na podstawie Umowy. 3. W wyniku wygaśnięcia Umowy liczba akcji Spółki posiadana przez Fundusze z osobna bezpośrednio nie zmieniła się i na dzień 23 marca 2015 r. każdy z Funduszy posiada następującą liczbę akcji Spółki: 1) ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiada bezpośrednio 4.715.922 akcji Spółki, stanowiących 9,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.715.922 głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, co stanowi 9,21% ogólnej liczby głosów; 2) ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY posiada bezpośrednio 2.850 akcji Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.850 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. 4. Nie istnieją podmioty zależne od Funduszy, które posiadają akcje Spółki. 5. Żaden z Funduszy nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. . 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym ? Wft.) w związku z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Notice of change in share of the total vote of a listed company The Board of Directors of Global City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, The Netherlands, gives notification that on 24 March 2015 the Company received the following notification: On behalf of ING Otwarty Fundusz Emerytalny and ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (hereinafter jointly referred to as the “Funds”), managed by ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., we hereby announce as follows: 1. On 20 March 2015 expired an agreement executed on 10 March 2015 between NORDEA Otwarty Fundusz Emerytalny, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, ING Otwarty Fundusz Emerytalny and ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (hereinafter jointly referred to as the “Shareholders”), concerning cooperation as minority shareholders of Global City Holdings N.V., based in Amsterdam, (hereinafter the “Company”) regarding protection of rights in relation to the planned delisting of the Company’s
shares from the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), and particularly concerning exercise of voting rights at the Company’s general meeting convened for 20 March 2015 in Rotterdam and at a preliminary meeting scheduled to take place on 10 March 2015 in Warsaw (hereinafter the “Agreement”). 2. Prior to the expiry, pursuant to the Agreement the Shareholders jointly held a total of 13 624 930 shares in the Company, constituting 26.62% of the Company’s share capital and entitling to 13 624 930 votes at the Company’s general meeting, which represented 26.62% of total votes. As a result of the Agreement having expired, the Shareholders no longer jointly hold shares in the Company under the Agreement. 3. The total number of shares in the Company held separately by the Funds did not change directly as a result of the expiry of the Agreement, and as at 23 March 2015each of the Funds directly holds the following number of shares in the Company: 1) ING
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY directly holds 4 715 922 shares in the Company, constituting 9.21% of the Company’s share capital and entitling to 4 715 922 votes at the Company’s general meeting, which represents 9.21% of total votes; 2) ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY directly holds 2 850 shares in the Company, constituting 0.01% of the Company’s share capital and entitling to 2 850 votes at the Company’s general meeting, which represents 0.01% of total votes. 4. No subsidiary of the Funds holds any shares of the Company. 5. None of the Funds have executed any agreements with third parties the object of which would be transfer of the right to exercise votes attached to the Company’s shares. Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial .markets and their supervision (Act on Financial Supervision Wft.) in conjunction with Article 70.1 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Shares to Organized Trading and on
Public Companies. | | |
| | | | |

d6ypcbz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Erez Yoskovitz Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6ypcbz

Podziel się opinią

Share
d6ypcbz
d6ypcbz