Trwa ładowanie...
d4fiq4o
espi

GLOBAL COSMED S.A. - Raport roczny R 2013

GLOBAL COSMED S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d4fiq4o
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 156 994 141 924 37 282 34 005
Koszt własny sprzedanych wyrobów (56 875) (57 910) (13 506) (13 875)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów (74 169) (62 873) (17 613) (15 064)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 207 8 084 2 186 1 937
Zysk (strata) brutto 8 504 7 103 2 019 1 702
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 036 5 817 1 671 1 394
Całkowite dochody ogółem 7 036 5 817 1 671 1 394
Średnia ważona akcji zwykłych 31 940 684 27 344 800 31 940 684 27 344 800
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,83 1,48 0,42 0,36
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,22 0,21 0,05 0,05
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Rzeczowe aktywa trwałe 19 061 15 440 4 596 3 777
Nieruchomości inwestycyjne 538 538 130 132
Wartości niematerialne 239 274 58 67
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 437 238 105 58
Aktywa trwałe 20 275 16 490 4 889 4 034
Zapasy 8 721 8 796 2 103 2 152
Należności z tytułu dostaw i usług 65 852 59 725 15 879 14 609
Inne aktywa i pozostałe należności któtkoterminowe 2 353 2 952 567 722
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 729 930 1 623 227
Aktywa obrotowe razem 83 655 72 403 20 171 17 710
AKTYWA RAZEM 103 930 88 893 25 060 21 744
Kapitał własny 58 398 40 601 14 081 9 931
Zobowiązania długoterminowe 3 260 2 954 786 723
Zobowiązania krótkoterminowe 42 272 45 338 10 193 11 090
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 103 930 88 893 25 060 21 744
Wybrane dane finansowe za okres 1.01.2013 - 31.12.2013 roku i okres 1.01.31.12.2012 roku zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad: I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej ? wg kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 31.12.2013 roku i wynoszący 4,1472 , na dzień 31.12.2012 ? 4,0882. II. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych ? wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Średnia arytmetyczna średnich kursów na 31.12.2012 wyniosła: 4,1736. Średnia arytmetyczna średnich kursów na 31.12.2013 wyniosła 4,2110.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GLC - List do Akcjonariuszy.pdf List do Akcjonariuszy
GLC - Sprawozdanie z działalności.pdf Sprawozdanie z działałności
GLC - Sprawozdanie finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe
GLC - Opinia z badania spr. finansowego.pdf Opinia z badania spr. finansowego
GLC - Raport z badania spr. finansowego.pdf Raport z badania spr. finansowego
GLC oświadczenie - ład korporacyjny.pdf Oświadczenie - ład korporacyjny

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4fiq4o

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL COSMED S.A. | | Farmaceutyczny (Far) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 26-600 | | RADOM | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | WIELKOPOLSKA | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 48 360 83 62-64 | | +48 48 360 92 57 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@globalcosmed.pl | | www.globalcosmed.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 796-006-93-71 | | 670990050 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ewa Wójcikowska Prezes Zarządu
2014-03-21 Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4fiq4o

Podziel się opinią

Share
d4fiq4o
d4fiq4o