Trwa ładowanie...
d3qnoj7

GMINA WAŁBRZYCH - Raport roczny JST-R 2012

GMINA WAŁBRZYCH - Raport roczny JST-R 2012

Share
d3qnoj7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2012
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Zarządzenie Prez. w sprawie przedstawienia sprawozdania.pdf Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2011 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok, dla których Gmina Wałbrzychjest organem założycielskim.
spis treści.pdf Spis treści
z 1.pdf Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
z 2.pdf Wykonanie dochodów
z 3.pdf Wykonanie wydatków
z 4.pdf Wykonanie wydatków inwestycyjnych
z 5.pdf Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
z 6.pdf Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha
z 7.pdf Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
z 8.pdf Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
z 9.pdf Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
z 10.pdf Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizacje zadań własnych gminy
z 11.pdf Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
z 12.pdf Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
z 13.pdf Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
z 14.pdf Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
z 15.pdf Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
dane ogólne.pdf Dane ogólne
dochody.pdf Część opisowa dochodów
wydatki.pdf Część opisowa wydatków
inwestycje.pdf Część opisowa inwestycji
rachunki dochodów.pdf Wydzielone rachunki dochodów
zakłady budzetowe.pdf Samorządowe zakłady budżetowe
podsumowanie.pdf Podsumowanie
instytucje kultury.pdf Sprawozdania roczne z wykonywania planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina jest organem założycielskim
Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011.pdf Opinia RIO z wykonania budżetu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3qnoj7

| | | | | | | | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny JST-R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (dla jednostek samorządu terytorialnego) | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-01-22 | | | | | | | |
| | | GMINA WAŁBRZYCH | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GMINA WAŁBRZYCH | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 58-300 | | Wałbrzych | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Magistracki | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (074) 66 55 100 | | (074) 66 55 118 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | um@um.walbrzych.pl | | www.um.walbrzych.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 886-25-84-003 | | 890718490 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Roman Szełemej Prezydent Miasta Wałbrzycha

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Katarzyna Jarocka Główny Księgowy Urzędu Miejskiego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3qnoj7

Podziel się opinią

Share
d3qnoj7
d3qnoj7