Trwa ładowanie...
d3dhzs0
d3dhzs0
espi

GPPI S.A. - GPPI SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 33 ...

GPPI S.A. - GPPI SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 33 1/3% (4/2015)
Share
d3dhzs0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | KNF | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GPPI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | GPPI SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 33 1/3% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 69 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, od MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 33 1/3%. Treść zawiadomienia: W związku z art. 69 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?), MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie osiągnął 36,75% ogólnej liczby głosów w spółce GPPI S.A. z
siedzibą w Poznaniu (KRS 0000292586) ISIN PLGPPIK00011. Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawiamy informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy: 1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; W dniu 21 sierpnia 2014 roku pomiędzy MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie a spółką GPPI S.A. została podpisana umowa objęcia akcji na podstawie której MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych postanowił objąć akcje spółki GPPI S.A. w ilości 17.956.571 sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W dniu 7 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie za sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/036667/14/2799, dokonał wpisu podwyższonego kapitału, o czym MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, powziął wiadomość w dniu
21 stycznia 2015 r. w związku z powzięciem tej informacji przez Spółkę GPPI S.A. i opublikowaniu przez Spółkę GPPI S.A. raportu bieżącego. 2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów; Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego GPPI S.A., MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie posiadał akcji GPPI S.A. 3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów; Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego GPPI S.A., MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 17 956 571 akcji GPPI S.A., dających 17 965 571 głosów, które stanowią 39,77 % w kapitale i 36,75 % w głosach ogółem. 4. informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zamierza zwiększać swój udział kapitałowy w GPPI S.A. W dniu 21 stycznia 2015 roku MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawarł umowę kupna 21 422 357 akcji Spółki GPPI S.A., dających 21 422 357 głosów, które stanowią 47,44 % w kapitale i 43,85 % w głosach. W wyniku tej transakcji, po zapłacie ceny i otrzymaniu akcji MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych osiągnie 80,60 % ogólnej liczby głosów w spółce GPPI S.A. MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, nie wyklucza zamiaru dalszego zwiększania a także zmniejszania swojego udziału kapitałowego w GPPI S.A. w okresie najbliższych 12 miesięcy. 5. podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki. Nie dotyczy. 6. osobach, o
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c) Nie dotyczy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GPPI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GPPI S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-855 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Petera Mansfelda 4
(ulica) (numer)
61 813 15 86 61 864 58 70
(telefon) (fax)
gppi@gppi.pl www.gppi.pl
(e-mail) (www)
778-102-88-46 630520677
(NIP) (REGON)
d3dhzs0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Krzysztof Nowak
2015-01-26 Dariusz Czech Wiceprezes Zarządu Dariusz Czech

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dhzs0

Podziel się opinią

Share
d3dhzs0
d3dhzs0