WP

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki NOVAVIS

...
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

02.07. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie akcji spółki NOVAVIS

Uchwała Nr 730/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NOVAVIS S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 lipca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NOVAVIS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNVVIS00016"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NOVAVIS" i oznaczeniem "NVV". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

WP
Polub WP Finanse
WP
WP