Trwa ładowanie...
d18stie

GPW SA informacja o ustaleniu ceny emisyjnej Obligacji Serii B oraz

...

Share
d18stie

GPW SA informacja o ustaleniu ceny emisyjnej Obligacji Serii B oraz ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w ramach Oferty

30.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2012

Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej Obligacji Serii B oraz ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w ramach Oferty. Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale "Skróty i definicje". Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje. W dniu 30 stycznia 2012 r. Spółka, w uzgodnieniu ze Współmenedżerami Oferty, ustaliła, w formie Aneksu do Umowy o Plasowanie, o którym mowa w Prospekcie: (i) cenę emisyjną Obligacji Serii B w wysokości 100,91 PLN za jedną Obligację Serii B oraz (ii) ostateczną liczbę Obligacji Serii B oferowanych w ramach Oferty na 750.000 Obligacji Serii B. Cena emisyjna Obligacji Serii B została ustalona mając na uwadze tożsamość świadczeń finansowych z Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B z uwzględnieniem faktu, iż Obligacje Serii B zostaną wyemitowane w terminie późniejszym niż Obligacje Serii A.
Podstawa prawna: Art 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejszy materiał został przygotowany w związku z realizacją obowiązków informacyjnych przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") i ma charakter wyłącznie informacyjny. Oferta publiczna Obligacji Spółki Serii B ("Obligacje") jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski. W związku z ofertą publiczną Obligacji oraz o ich dopuszczeniem do obrotu na GPW Spółka sporządziła prospekt, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych www.gpw.pl, www.dmbh.pl oraz www.ca-ib.pl. Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach
Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

kom espi amp/

d18stie

Podziel się opinią

Share
d18stie
d18stie