Trwa ładowanie...
d4fdkfm
espi

GPW - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

GPW - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
Share
d4fdkfm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
Przychody ze sprzedaży 283 762 273 825 67 603 65 430
Rynek finansowy 205 254 208 144 48 899 49 736
Rynek towarowy 75 995 62 646 18 105 14 969
Przychody pozostałe 2 513 3 035 599 725
Koszty działalności operacyjnej 166 224 148 490 39 601 35 482
Pozostałe przychody 3 224 10 505 768 2 510
Pozostałe koszty 2 126 10 583 506 2 529
Zysk z działalności operacyjnej 118 636 125 257 28 264 29 930
Przychody finansowe 10 917 14 074 2 601 3 363
Koszty finansowe 12 215 17 800 2 910 4 253
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 12 494 9 243 2 977 2 209
Zysk przed opodatkowaniem 129 832 130 774 30 931 31 248
Podatek dochodowy 16 289 24 544 3 881 5 865
Zysk netto za okres 113 543 106 230 27 050 25 383
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[1] (w PLN, EUR) 2,70 2,52 0,64 0,60
EBITDA[2] 156 853 151 064 37 368 36 097
[1] Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja
W przypadku danych w EUR wykorzystano wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1975 PLN w 2013 oraz 1 EUR = 4,1850 PLN w 2012 r.)
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa trwałe 576 421 512 004 138 990 125 239
Rzeczowe aktywa trwałe 124 042 133 115 29 910 32 561
Wartości niematerialne 269 155 209 545 64 900 51 256
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 158 540 151 213 38 228 36 988
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 955 11 183 5 053 2 735
Pozostałe aktywa trwałe 3 729 6 948 899 1 700
Aktywa obrotowe 482 707 447 020 116 393 109 344
Należności handlowe oraz pozostałe należności 34 792 62 929 8 389 15 393
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 118 118 28 29
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 436 831 378 883 105 332 92 677
Pozostałe aktywa obrotowe 10 966 5 089 2 644 1 245
AKTYWA RAZEM 1 059 128 959 024 255 384 234 583
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 636 985 554 513 153 594 135 637
Udziały niekontrolujące 1 120 1 377 270 337
Zobowiązania długoterminowe 249 578 247 842 60 180 60 624
Zobowiązania krótkoterminowe 171 445 155 292 41 340 37 985
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 059 128 959 024 255 384 234 583
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2013 r. (1 EUR = 4,1472 PLN) oraz 31.12.2012 r. (1 EUR = 4,0882 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 55,3% 55,2%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 41,8% 45,7%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 19,0% 19,7%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny) 38,3% 43,9%
[1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GPW.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GPW
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej GPW.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej GPW
List Prezesa Zarządu GPW.pdf List Prezesa Zarządu GPW
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GPW za rok 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GPW za rok 2013
Oświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GPW za rok 2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GPW za rok 2013
Consolidated annual financial statement of WSE Group for 2013.pdf Consolidated annual financial statement of WSE Group for 2013
Selected consolidated financial data.pdf Selected consolidated financial data
Letter of the President of the WSE Management Board.pdf Letter of the President of the WSE Management Board
WSE Management Board's report on activities of WSE Group in 2013.pdf WSE Management Board's report on activities of WSE Group in 2013
Management Board's Statements.pdf Management Board's Statements
Opinion and report of independent auditor of annual financial statement of WSE Group for 2013.pdf Opinion and report of independent auditor of annual financial statement of WSE Group for 2013
d4fdkfm

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-02-21
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPW Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-498 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Książęca 4
(ulica) (numer)
(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon) (fax)
gpw@gpw.pl www.gpw.pl
(e-mail) (www)
526-025-09-72 012021984
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
d4fdkfm

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Beata Jarosz Wiceprezes Zarządu
2014-02-21 Mirosław Szczepański Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Sylwia Sawicka Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4fdkfm

Podziel się opinią

Share
d4fdkfm
d4fdkfm