Trwa ładowanie...
d1o2uku

GPW: Skreślenie spółki IPO SA z list doradców

...

Share
d1o2uku

26.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Skreślenie spółki IPO SA z list doradców

Uchwała Nr 840/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect spółki IPO S.A.

§ 1 Na podstawie pkt 33d oraz w zw. z pkt 4 Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia skreślić z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect spółkę IPO S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem pkt 35b Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Uzasadnienie Na podstawie pkt 33d Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku podjęcia decyzji o odmowie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych emitenta, dla którego dany podmiot wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie albo o skreśleniu danego podmiotu z listy Autoryzowanych Doradców. Uchwałą Nr ........./2013 z dnia ...... lipca 2013 r. Zarząd Giełdy podjął decyzję o odmowie wprowadzenia akcji serii B spółki MEDISWORD PLUS S.A. (Emitent, Spółka) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect m.in. z uwagi na uzasadnione obawy, że ich wprowadzenie do obrotu na tym rynku zagrażałoby bezpieczeństwu tego obrotu i interesowi jego uczestników. Szczegółowe informacje dotyczące przesłanek podjęcia tej decyzji zamieszczone zostały w uzasadnieniu do wyżej wskazanej uchwały Zarządu Giełdy. Zgodnie z pkt 12 ppkt 2) Załącznika Nr 5
do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. Pomimo złożenia przez IPO S.A. powyższego oświadczenia, podstawowe informacje dotyczące modelu działalności Emitenta zamieszczone w dokumencie informacyjnym spółki MEDISWORD PLUS S.A. są w wielu aspektach niespójne.

d1o2uku

Ponadto, w ocenie Giełdy, zamieszczenie w dokumencie informacyjnym niespójnych i nierzetelnych informacji dotyczących podstawowej działalności Emitenta oraz fakt naruszenia przez Emitenta obowiązków informacyjnych już na etapie ubiegania się o wprowadzenie jego akcji do obrotu w alternatywnym systemie, może budzić uzasadnione obawy czy Autoryzowany Doradca należycie przygotował Spółkę do funkcjonowania zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne, w tym do prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych. Powyższe budzi uzasadnioną obawę, że sposób funkcjonowania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie nie daje rękojmi dalszego prawidłowego wykonywania przez IPO S.A. obowiązków ciążących na Autoryzowanych Doradcach, określonych w regulaminie tego systemu i że dalsze wykonywanie tych obowiązków przez ten podmiot może zagrażać bezpieczeństwu obrotu i interesowi jego uczestników. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy, działając na podstawie przepisu pkt 33d Załącznika Nr 5 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił jak w uchwale.

kom pif/

d1o2uku

Podziel się opinią

Share
d1o2uku
d1o2uku